27.08.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

94. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 8. 2010 – Vlada RS je na 94. redni seji med drugim sprejela besedilo Predloga zakona o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije, Predloga zakona stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, Predloga zakona o cestah in Predloga zakona o pravilih cestnega. Sprejela je tudi mnenje o Predlogu zakona o spremembi in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku, izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2010 v obdobju januar - junij 2010.


 

Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev

 

Na predlog Ministrstva za gospodarstvo je Vlada RS izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Vlada RS je na redni seji 23. 7. 2010 sprejela Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o oblikovanju cen komunalnih storitev, ki je začela veljati s 15. 8. 2009. Ministrstvo za gospodarstvo od 15. 8. 2009 ni več pristojno za oblikovanje cen komunalnih storitev in cene komunalnih storitev spremlja le v skladu z veljavno Odredbo o pošiljanju obvestil o spremembi cen.

 

Cene komunalnih storitev se od 15. 8. 2009 oblikujejo izključno v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor.

 

Pravilnik določa enotno metodologijo za oblikovanje cen za vse izvajalce občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (razen za že sklenjene koncesijske pogodbe), in sicer oblikovanje cene oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranje in prevoz ter odlaganje ostankov po predelavi ali odstranjevanju komunalnih odpadkov), ter je podlaga za terminološko poenotenje postavk zaračunavanja posameznih storitev in poenotenje njihovega zaračunavanja. Pred uveljavitvijo nove cene posamezne storitve mora komunalno podjetje na podlagi pravilnika poleg pridobitve soglasja pristojne lokalne skupnosti pridobiti tudi pozitivno strokovno mnenje resornega ministrstva. MOP pri izdaji pozitivnih strokovnih mnenj preverja izpolnjevanje oskrbovalnih standardov, tehničnih, vzdrževalnih, organizacijskih in drugih ukrepov ter normativov za opravljanje javnih služb skladno s predpisi, ki urejajo varstvo okolja in gospodarske javne službe, nima pa pristojnosti poseganja v samo višino predlagane cene ali v presojo upravičenosti stroškov (pristojnost lokalnih skupnosti).

 

Vlada RS je na 91. redni seji 15. 7. 2010 obravnavala Informacijo o inflaciji v prvem polletju 2010, iz katere je razvidno, da je bila v letu 2009 rast cen komunalnih storitev pri nas najvišja v celotnem evrskem območju, enako visoka rast pa se je nadaljevala tudi v prvih šestih mesecih letos. S pravilnikom je sicer vzpostavljena metodologija oblikovanja cen komunalnih storitev, nista pa zagotovljena nadzor nad doseganjem minimalnih standardov opravljanja storitev in nadzor nad upravičenostjo stroškov izvajanja obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, prav tako niso določene sankcije ob morebitnih kršitvah, in sicer če nova cena posamezne komunalne storitve ni v sorazmerju s kakovostjo opravljene storitve oziroma cena ni oblikovana v skladu s sprejeto metodologijo. Prav tako na MOP-u ugotavljajo, da je veliko občin cene komunalnih storitev povišalo brez pridobljenega pozitivnega strokovnega mnenja, Inšpektorat za okolje in prostor ter Tržni inšpektorat pa nista mogla ukrepati, saj v pravilniku ni kazenskih določb.

 

Ekonomsko neučinkovito zagotavljanje komunalnih storitev ima lahko negativne posledice za uporabnike in z makroekonomskega vidika, saj se neučinkovitost na koncu kaže tudi v poviševanju cen, kar negativno vpliva na konkurenčnost celotnega gospodarstva. S sprejetjem Uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev se bodo cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so bile oblikovane v skladu s pravilnikom, določile kot najvišje. To pomeni, da prodajna cena z davkom na dodano vrednost od 28. 8. 2010 ne bo smela biti višja od tako določene cene na dan 27. 8. 2010. Veljavnost uredbe je šest mesecev.

 

V tem obdobju bo Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v kateri bodo določeni standardi glede upravičenih stroškov in nadzor nad izvajanjem zakonodaje, predvsem pa bodo uvedene sankcije za kršitve, ki jih v sedanjem sistemu ni.

 

Več si lahko preberete na spletni strani:

 

* * *


< SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA PRED IZBIRO: ANEKS ALI NOVELA PLAČNEGA ZAKONA