01.07.2016 Starost: 7 let

94. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 94. redni seji med drugim sprejela Program ravnanja z odpadki in Program preprečevanja odpadkov ter novelo Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi.


Spremembe Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi

Glavni razlog za dopolnitev te uredbe je, da je bilo pri njenem izvajanju ugotovljeno, da je pomanjkljivo urejeno prehodno obdobje v zvezi z določbami o finančnem jamstvu. Veljavna uredba med drugim zahteva zagotovitev finančnega jamstva za izvajanje načrta oziroma skupnega načrta ravnanja z OEEO za vsako leto posebej. Zavezancu finančno jamstvo in njegovo višino za posamezno leto določi Ministrstvo za okolje in prostor (MOP), z odločbo. V skladu z uredbo se za določitev višine finančnega jamstva upošteva višina stroškov na podlagi revidiranega finančnega poročila zavezanca, in sicer prvič v letu 2017. Veljavna uredba je sicer v prehodnih določbah določila, kako in kdaj se finančno jamstvo in njegova višina obstoječim zavezancem določita prvič, vendar je bila ta določba izrabljena za izdajo odločb o finančnem jamstvu že v letu 2015. Glede na navedeno uredba ne daje podlage za izdajo odločb o finančnem jamstvu v letu 2016.

S spremembo uredbe se zato dodatno določa način določitve finančnega jamstva in njegove višine obstoječim zavezancem v letu 2016, in sicer določa, da v letu 2016 MOP obstoječim zavezancem določi finančno jamstvo z odločbo do 31. julija 2016, pri čemer se za določitev višine finančnega jamstva upoštevajo dejanski stroški izvajanja skupnega načrta ravnanja z OEEO v letu 2015. Zavezanec mora finančno jamstvo poslati ministrstvu najpozneje do 1. septembra 2016, pri čemer mora biti njegova veljavnost 12 mesecev po njegovi izdaji. S tako dopolnitvijo bo zapolnjena praznina do določitve finančnega jamstva v letu 2017.

Predlog uredbe vsebuje še nekaj sprememb, ki so zlasti namenjene odpravi ugotovljenih manjših pomanjkljivosti in vsebinskemu poenotenju z direktivo Evropskega parlamenta in Sveta o OEEO (2012/19/ES).

Celoten pregled seje je dostopen tukaj.


< SMERNICE ZA JAVNO NAROČANJE ARHITEKTURNIH IN INŽENIRSKIH STORITEV