30.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

93. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 30. 7. 2010 – Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim sprejela Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski politiki EU po letu 2013, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah in dopolnitev Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju. Vlada RS je sprejela Strategijo in izvedbeni načrt strategije razvoja slovenskega javnega elektronskega arhiva e-ARH.si in se seznanila s Poročilom o okolju v Republiki Sloveniji 2009 in Poročilom o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 31. 12. 2009. Vlada pa se je seznanila tudi z oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic neurja z močnim vetrom in točo 17. junija 2010 v občinah Ig in Laško in sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic poplav v času med 22. in 26. decembrom 2009, dodeljena pa so bila tudi sredstva za odpravo posledic škode na stvareh zaradi neurja z dne 18. septembra 2007. Vlada je sprejela tudi sklep o imenovanju članov medresorske projektne skupine za elektronsko podporo lokalnim volitvam.


 

Poročilo o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine na dan 31. 12. 2009

 

Pri pripravi poročila so bili upoštevani podatki o stanju zadolžitve občin in pravnih oseb na ravni občine na dan 31.12.2009, ki jih zbira Ministrstvo za finance (v nadaljevanju: MF) na podlagi Pravilnika o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin. Na podlagi prejetih podatkov s strani občin MF ugotavlja da:

· so občine zadolžene v skupni višini 456,3 milijona evrov, kar predstavlja 1,3 % BDP,

· so pravne osebe na ravni občin zadolžene v skupni višini 159,5 milijona evrov, kar predstavlja 0,5 % BDP,

· skupna zadolžitev občin in pravnih oseb na ravni države znaša 615,8 milijonov evrov, kar predstavlja 1,8 % BDP.

 

Iz poročila je razvidno, da od 210 občin ni bilo v proračunskem letu 2009 zadolženih 41 občin ali 19,5 %. MF ne more trditi, da je posamezna občina prezadolžena, saj le-ti ne izkazujejo letne višine obveznosti, ki jo morajo občine in pravne osebe na ravni občine poravnati v tekočem proračunskem letu (podatki zajemajo le glavnice ne pa tudi obresti). Letne obveznosti iz naslova zadolžitve lahko MF ugotovi samo za občine, ki se v tekočem proračunskem letu zadolžujejo, in sicer na podlagi podatkov iz zahteve za izdajo soglasja k začetku postopka zadolževanja, ki jo občina predloži na MF skladno s Pravilnikom o zadolževanju.

 

Iz same informacije je razvidno koliko vlog občin je v zadnjih dveh letih bilo v postopku pridobivanja soglasja za dolgoročno zadolžitev občine. Vse občine, ki so soglasje pridobile, v posameznem letu ne presegajo po 10b. členu ZFO-1A opredeljene višine odplačil iz naslva posojil (glavnica in obresti).

 

Ĺ ele po uvedbi spletne aplikacije za spremljanje zadolževanja občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občine pa bo MF lahko za vsako občino posebej izračunalo največji obseg možnega zadolževanja in spremljalo letno obveznost iz naslova zadolžitve ter tako imelo na voljo vse podatke o preseganju oziroma nepreseganju letne obveznosti iz naslova zadolžitve glede na največji obseg možnega zadolževanja občine.  

 

Več si lahko preberete na:

 

* * *


< INFORMACIJSKA PODPORA ZA IZVEDBO LOKALNIH VOLITEV