24.06.2016 Starost: 6 let

93. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018, spremembe programov za problemska območja z visoko brezposelnostjo, Izvedbeni načrt za leti 2016 in 2017 Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022, Operativni program oskrbe s pitno vodo za obdobje od 2016 do 2021 ter stališče do zapisa pravice do pitne vode v Ustavo RS.


Spremembe državnega proračuna za leto 2017 in proračun za leto 2018

Vlada je obravnavala in sprejela izhodišča za spremembe državnega proračuna za leto 2017 in pripravo proračuna za leto 2018 ter razrez proračunskih izdatkov po posameznih proračunskih porabnikih. Vlada z omenjenimi predlogi nadaljuje postopno javnofinančno konsolidacijo, razpoložljiva sredstva pa namenja področjem, ki so bila v času javnofinančne krize bistveno prikrajšana, npr. ceste in varnost.

Z uveljavitvijo Zakona o fiskalnem pravilu, v skladu s katerim mora biti državni proračun na srednji rok strukturno izravnan, se je postopek priprave proračuna spremenil. V ta namen je DZ že aprila 2016 sprejel okvir za pripravo proračunov sektorja država za obdobje 2017-2019, v katerem je določen najvišji obseg izdatkov za državni proračun in ciljni saldo za leti 2017 in 2018.

Z odlokom predviden skupni obseg izdatkov državnega proračuna za leto 2017 je za približno 100 milijonov evrov večji od sprejetega proračuna, od tega za okoli 50 milijonov evrov na račun okrepljenega črpanja sredstev iz nove finančne perspektive EU glede na prvotno predvideno dinamiko, preostalo pa na račun višje ocene prihodkov od tiste, ki je bila načrtovana ob pripravi proračuna jeseni 2015.

Kljub višjim odhodkom pa predlog sprememb proračuna za leto 2017 zagotavlja nominalni primanjkljaj, ki je za približno 40 milijonov evrov nižji od primanjkljaja, načrtovanega v sprejetem proračunu, vendar še vedno v okviru predvidenega obračunskega primanjkljaja 1,6 % BDP po evropski metodologiji ESA.

Vlada s predlogom sprememb proračuna za leto 2017 in predlogom proračuna za leto 2018 nadaljuje začrtano pot postopne javnofinančne konsolidacije, razpoložljiva sredstva pa prvenstveno usmerja v področja, ki so pomembna za ohranitev pozitivnega trenda, ki se kaže v gospodarski rasti, in področja, ki so bila v preteklem obdobju javnofinančne krize bistveno prikrajšana, npr. investicije v infrastrukturo, zdravje in varnost.

Zastavljena časovnica predvideva, da bodo proračunski porabniki v sodelovanju z ministrstvom za finance do 29. julija pripravili predloge finančnih načrtov z obrazložitvami in potrebnimi ukrepi, pri čemer bodo morali pri načrtovanju porabe upoštevati obseg v razrezu določenih sredstev.

Celoten pregled seje Vlade je dostopen na Initiates file downloadpovezavi


< PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ PREKRŠKOVNE EVIDENCE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA