22.09.2020 Starost: 273 dni

93. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 22. 9. 2020 - Vlada RS je na svoji 93. redni seji med drugim stališči do mnenj Državnega sveta RS glede predloga rebalansa letošnjega državnega proračuna predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021. Prav tako pa se je Vlada RS opredelila tudi do amandmajev na predlog rebalansa.


Stališče do mnenja DS RS glede Predloga rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2020
Državni svet RS med drugim ugotavlja, da se s predlogom rebalansa kljub izrazitemu upadu prihodkov državnega proračuna ne posega v proračune občin in višino povprečnine, prav tako pa tudi, da je z vidika širše družbene koristi in uspešnosti okrevanja gospodarstva zadolževanje države za financiranje ukrepov za omilitev posledic koronakrize upravičeno.

Kljub podpori rebalansu proračuna Državni svet RS med drugim opozarja na težave občin pri izvajanju investicijskih projektov, na področje kohezijske politike ter zmanjševanje sredstev za kulturo.

Stališče do mnenja DS RS glede predloga novele Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
Državni svet RS ugotavlja, da novela določa pospešitev postopkov pri dodeljevanju sredstev za financiranje investicij iz drugega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin, tako da o uvrščanju in spremembah vrednosti projektov odloča Ministrstvo za finance, in ne več vlada. Prav tako se v njem določa financiranje materialnih stroškov, povezanih z epidemijo COVID-19, za izvajalce zdravstvene dejavnosti do 50 milijonov evrov. Državni svetniki pričakujejo tudi pospešitev črpanja sredstev EU v iztekajoči se finančni perspektivi.

Opredelitev do amandmajev k Predlogu rebalansa Proračuna Republike Slovenije za leto 2020
Vlada se je skladno s Poslovnikom državnega zbora opredelila tudi do amandmajev, vloženih na predlog rebalansa državnega proračuna.

Vlada predlaganih amandmajev ni podprla, kar je podrobneje obrazložila v gradivu, ki je na voljo TU.

Celoten povzetek 93. dopisne seje Vlade RS je na voljo TU.

* * *


< 198. SEJA PREDSEDSTVA ODBORA REGIJ