16.07.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

91. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 16. 7. 2010 - Vlada RS je na tokratni redni seji med drugim določila razrez odhodkov za pripravo Predloga Sprememb državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in pripravo Predloga državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012 po politikah. Vlada pa se je tudi seznanila s Poročilom o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2010 in sprejela cenik dimnikarskih storitev.


 

Razrez odhodkov za pripravo Predloga Sprememb državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2011 in pripravo Predloga državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2012 po politikah

 

Vlada RS je določila razrez odhodkov državnega proračuna po politikah do nivoja podprograma in predlagatelja finančnih načrtov.

 

Vlada je zavezala vse neposredne proračunske uporabnike, da morajo pri pripravi predlogov finančnih načrtov upoštevati zakonske obveznosti oziroma hkrati s predlogom finančnega načrta predlagati potrebne spremembe zakonov.

 

Rok za pripravo finančnih načrtov posameznih proračunskih uporabnikov je konec avgusta.

 

So se pa ministri na vladi dogovorili, da se v naslednjem tednu dobijo na delovnem posvetu vlade, kjer bodo govorili o problemih in ukrepih, ki so nujno potrebni, če želimo javnofinančno situacijo v RS konsolidirati. V skladu z dogovori na tem posvetu so seveda možne določene spremembe tudi znotraj že sprejetih okvirov.

 

Poročilo o normativni dejavnosti Vlade Republike Slovenije v obdobju od 1. januarja do 30. junija 2010

 

Vlada RS je v obdobju od 1. 1. 2010 do 30. 6. 2010 realizirala 655 načrtovanih in nenačrtovanih predpisov (88 iz pristojnosti Državnega zbora RS, 229 iz pristojnosti vlade in 338 iz pristojnosti ministrstev), od tega je trinajst predpisov Slovenske izhodne strategije. Vlada RS je v obravnavanem obdobju načrtovala realizacijo 280 predpisov iz PDV 2010 (90 predpisov iz pristojnosti DZ, 75 predpisov iz pristojnosti vlade in 115 predpisov iz pristojnosti ministrstev).

 

Cenik dimnikarskih storitev

 

Vlada RS je sprejela cenik dimnikarskih storitev na podlagi Uredbe o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom.

 

V ceniku so natančneje urejena razmerja med izvajalci in uporabniki storitev: tako pri izvajanju storitev kot pri njihovem obračunavanju. Ponovno je uveden tarifni sistem, odpravljeni so časovni normativi za posamezne storitve, cena ure izvedbe dimnikarske storitve je 25,20 eurov brez DDV.

 

Cena dimnikarske ure je določena na osnovi kalkulativnih elementov, ki so služili za pripravo prvega cenika po veljavni zakonodaji leta 2006 in jih je potrdilo Ministrstvo za finance v višini 22,55 eurov. Predlagana tarifa je izračunana na teh osnovah, povečana za stopnjo inflacije v obdobju 2006-2010.

 

Opredeljeno je v katerih primerih se zaračuna stroške prevoza in v kakšni višini, črtane so storitve, ki se ne izvajajo, in opredeljene so storitve, ki v veljavnem ceniku niso navedene, odpravljeno je tudi določilo, da se cene posameznih storitev določijo v dogovoru z uporabnikom.

 

* * *


< USKLAJEVANJE NOVELE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN