08.07.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

90. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 7. 2010 – Vlada RS je na 90. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo in Finančni načrt za nujne programe v kulturi, Dopolnilo Izvedbenega programa razvojne pomoči občinam Bovec, Kobarid in Tolmin za leto 2010 ter Predlog aneksa št. 3 h Kolektivni pogodbi za javni sektor.


 

Novela Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ


Glavne spremembe omenjene uredbe so:

- veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je bilo potrebno uskladiti z določili in terminologijo po sprejetju Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS št. 33/07 in 70/08 – ZVO-1B) v delu, ki se nanaša na investicijsko dokumentacijo za projekte, ki se umeščajo v prostor (17. člen);

- posodobljena so razvojna merila za ugotavljanje učinkovitosti investicij ter opredelitve določenih pojmov pri pripravi in obravnavi investicijske dokumentacije, kakor tudi dopolnitve, potrebne zaradi prilagoditve novim predpisom ter terminologiji, ki jo uporablja Računsko sodišče RS.

Jedro sprememb uredbe izhaja iz potrebe po uskladitvi s predpisi urejanja prostora, ki so bili sprejeti po letu 2006. Predlog je zasnovan tako, da se v čim večji možni meri poenotijo in uskladijo aktivnosti ter poenostavijo postopki odločanja o projektih, ki se umeščajo v prostor in se (so)financirajo s proračunskimi sredstvi. Prav tako se naj bi v okviru teh sprememb odpravile težave, ko po razgrnitvi prostorskega načrta, kjer je predstavljena predlagana optimalna varianta, javnost s svojimi dodatnimi predlogi pomembno vpliva na to, da se številni parametri lahko še spremenijo, dopolnijo, kar pa se odraža tudi v pričakovanih rezultatih uspešnosti projekta. Na teh podlagah je tako nastalo novo poglavje, 4.a Investicijska dokumentacija ter postopki in udeleženci pri pripravi ter ocenjevanju projektov, ki se umeščajo v prostor.

 

Cilj je predvsem ta, da se odpravijo administrativne ovire zaradi podvajanja posameznih vrst dokumentov s področja javnih financ ter urejanja prostora, kar ne bi doprineslo le k hitrejšemu sprejetju posamezne uredbe o državnem prostorskem načrtu, temveč tudi k pocenitvi teh postopkov. Bolj transparentno kot do sedaj pa bi te projekte zajeli pri načrtovanju proračuna in spremljali njihovo izvajanje.

 

Ob tej priložnosti se je uredba še v večji meri uskladila z nekaterimi pojmi, ki jih uporablja Računsko sodišče (npr. glede smotrnosti in ugotavljanja učinkov investicij), posodobljena so razvojna merila za izbiro projektov oz. ugotavljanje učinkovitosti investicij, preoblikovana pa sta tudi še člena, ki se nanašata na medresorsko strokovno komisijo za pregled in oceno predinvesticijskih zasnov in investicijskih programov ter zagotavljanja strokovne usposobljenosti udeležencev pri pripravi ter obravnavi investicijske dokumentacije.

 

Več si lahko preberete na:


< SVLR IZDALA ODLOČBO O DODELITVI SREDSTEV ZA PROJEKT CELOVITE OSKRBE S PITNO VODO SEVEROZAHODNEGA DELA SLOVENSKIH GORIC