03.06.2016 Starost: 6 let

90. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2. 6. 2016 – Vlada RS je na svoji 90. redni seji med drugim izdala Uredbo o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ter se seznanila z vmesnim poročilom o izvajanju Akcijskega načrta prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016.


Uredba o izvajanju ukrepov in tehnične pomoči iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje

Uredba ureja izvajanje tistih ukrepov in tehnične pomoči, ki se izvajajo v skladu s predpisi, ki urejajo javno naročanje, iz Operativnega programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za obdobje 2014–2020. Uredba tako podrobneje ureja vrste in cilje ukrepov, finančna sredstva, upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter izvajanje in nadzor operacij v okviru ukrepov. Prav tako določa cilj, finančna sredstva, upravičenca, pogoje upravičenosti in merila za izbor operacij ter izvajanje in nadzor operacij v okviru tehnične pomoči.

Vmesno poročilo o izvajanju Akcijskega načrta prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016

Z ukrepi, ki se izvajajo, želi vlada poskrbeti za zmanjšanje administrativnih ovir za državljane, krepitev konkurenčnosti gospodarstva in pravičnejšo porazdelitev davčnih bremen.

Roki nalog v akcijskem načrtu so opredeljeni z datumsko časovnico, nekaj pa je tudi stalnih. Ena najpomembnejših stalnih je nadaljevanje postopne finančne konsolidacije, ki zagotavlja tako ugodnejše poslovno okolje kot tudi stabilno ter trajno gospodarsko rast. Ključne usmeritve ekonomske politike v letih 2016 – 2017 je vlada zajela v pravočasno poslanem Programu stabilnosti in Nacionalnem reformnem programu, ministrstvo za finance pa je že začelo tudi s pripravami predloga sprememb proračuna 2017 in predloga proračuna 2018.

Za pravičnejšo porazdelitev davčnega bremena med delom, potrošnjo in kapitalom (premoženjem) je ministrstvo za finance opravilo že več krogov posvetovanj z različnimi deležniki, v fazi medresorskega usklajevanja je predlog novele zakona o davčnem postopku, izboljšuje se učinkovitost pobiranja javnih dajatev ter povečuje obseg njihovega prostovoljnega plačevanja.

Pozitivne učinke kaže uvedba davčnih blagajn, ki je prinesla za 13,7 milijonov evrov oziroma 4,9 odstotka več neto vplačil DDV kot v enakem obdobju lani, pozitivni učinki pa se kažejo tudi iz večjega števila prijav fizičnih oseb v zavarovanje, ocenjenih na 4,8 milijona evrov. Učinki izpolnjujejo cilj vlade za letošnji proračun, v katerem je iz naslova uvedbe davčnih blagajn predvidenih 75 milijonov evrov.

Uspešno in pravočasno izvedene vladne aktivnosti se odražajo na področju zagona gospodarstva in spodbujanja konkurenčnosti. Rezultati zaključnih računov v letu 2015 kažejo, da se je zmanjšala zadolženost tako v velikih gospodarskih družbah kot tudi v mikro, malih in srednjih podjetjih. V letu 2015 je bilo 15,3 % manj plačilno nesposobnih pravnih oseb kot leto prej.

V mesecu juniju bo med drugim objavljen Javni razpis VEM 2016 in 2017, s katerim bodo zagotovljene kakovostne in brezplačne celovite podporne storitve za spodbujanje podjetništva za celotno območje Republike Slovenije. V zadnjih mesecih je bilo izvedenih tudi veliko aktivnosti na področju aktivne regionalne politike, s posebnim poudarkom na štirih problemskih področjih z visoko brezposelnostjo ter spodbujanju ustvarjanja lokalnih delovnih mest z ukrepi socialnega podjetništva in zadružništva.

 V skladu z zastavljenim akcijskim načrtom poteka urejanje zdravstvenega področja. Vlada je dodatno ukrepala na področju skrajševanja čakalnih dob in sprejela enkratni program v višini 16 milijonov evrov, katerega namen je odpraviti čakalne dobe, ki presegajo najdaljše dopustne čakalne dobe in zmanjšati število čakajočih pacientov za izbrane zdravstvene storitve. Pripravljeni sta tudi besedili novega zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter novela zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ureja področje koncesij.

Vlada je v zadnjih mesecih sprejela nekaj socialno pravičnih in uravnoteženih ukrepov delovne, socialne ter družinske politike, s ciljem zaščititi najranljivejše ter na področju aktivne politike zaposlovanja dati še več priložnosti za delo mladim (Jamstvo za mlade) in dolgotrajno brezposelnim (programi aktivne politike zaposlovanja). Aprila 2016 je bilo v evidenci brezposelnih prijavljenih 8,2 % manj oseb kot v aprilu leta 2015, v prvih štirih mesecih letošnjega leta pa se je zaposlilo 10.207 oziroma 13,5 % več mladih kot v istem obdobju predhodnega leta.

Na področju železniške infrastrukture velja poudariti pridobitev enotnega gradbenega dovoljenja za II. tir Divača – Koper, na področju cestne infrastrukture pa se bo v letošnjem letu začela rekonstrukcija 27 premostitvenih objektov. V podporo zagotavljanju varnosti v cestnem prometu in za manj prometnih nesreč z najhujšimi posledicami so bile v prvih štirih mesecih izvedene štiri nacionalne akcije, kupljena dodatna tehnična oprema za nadzor cestnega prometa, Policija pa je tudi že začela z dogovori za vzpostavitev nadzornih točk na avtocestnem omrežju.

Na področju mednarodne dejavnosti so zunanje ministrstvo in drugi vladni organi nadaljevali z aktivnim, prepoznavnim in verodostojnim mednarodnim sodelovanjem na področju zajezitve migrantskega vala in sodelovali pri nekaterih globalnih akcijah.

S področja pospeševanja mednarodne vpetosti kmetijstva, prehrane in gozdarstva se po načrtih izvajajo aktivnosti za trge v Črni Gori, na Kitajskem in v Rusiji, Sloveniji pa tudi uspeva pridobivanje podpore za razglasitev 20. maja za svetovni dan čebel.

Pred potrditvijo na vladi so nekateri pomembnejši zakoni in nacionalni programi: novele zakonov, ki se bodo lotili problema prekarnosti na trgu dela s ciljem zagotavljanja dostojnega dela, nov gradbeni zakon, nov zakon o urejanju prostora, novela zakona o varstvu okolja, zakon o vajeništvu, novela zakona o visokem šolstvu, zakon o sodiščih, zakon o sodniški službi, novela zakona o obrambi, resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, dolgoročna strategija razvoja Slovenije …

Vlada sledi dolgoročnejšemu cilju (za leto 2017) reorganizacije in centralizacije informatike v državni upravi ter centralizacije stvarnega premoženja, ki bo vzpostavila pogoje za centralizirano in učinkovitejše ravnanje z nepremičninami države.

 


< POSVET GLEDE PREDLAGANIH SPREMEMB, KI SE NANAŠAJO NA PRAVNE REŽIME TER ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU IN GRADITVI OBJEKTOV