02.07.2010 Starost: 10 let
Kategorija: Novice

89. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 2. 7. 2010 – Vlada RS je na 89. redni seji med drugim sprejela mnenje k noveli Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, predlog Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, novelo Zakona o zemljiški knjigi in Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2009.


 

Novela Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami

 

Predlog zakona ustrezneje ureja status reševalcev in izpopolnjuje razmerja v odnosu do njihovih delodajalcev. Zakon predstavlja prispevek k uresničevanju usmeritve iz Resolucije o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015, ki določa, da bodo ponovno proučene možnosti za ustrezno stimuliranje delodajalcev, ki zaposlujejo prostovoljne reševalce, tako da ne bodo omejevali delovanja njihovih zaposlenih na področju zaščite, reševanja in pomoči. Zakon bo tudi izboljšal status prostovoljnih reševalcev.

 

Predlog zakona določa nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter opravljajo humanitarno dejavnost. Delodajalcem omogoča, da uveljavljajo povračilo nadomestila plače z vsemi prispevki in davki, ki bremenijo plačo, ki so ga izplačali svojim zaposlenim za čas njihove odsotnosti kot pripadnikom Civilne zaščite ali prostovoljnim reševalcem v različnih enotah, službah in drugih operativnih sestavah. Refundacija bremeni državni organ oziroma organ lokalne skupnosti, ki je pripadnika ali državljana poklical k opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči. Po zakonu ima delodajalec tudi pravico do povračila izpada dohodka v takem primeru, ki znaša 20 odstotkov nadomestila plače, ki ga je delodajalec izplačal zaposlenemu. Delodajalec lahko refundira tudi izplačano nadomestilo plače za čas nezmožnosti za delo zaradi poškodbe ali bolezni, ki jo je zaposleni utrpel med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči. Tudi ta vrsta stroška bremeni tistega, ki je pripadnika ali državljana poklical k opravljanju nalog zaščite in reševanja. Sestavni del določenih programov usposabljanja za posebej zahtevne reševalne naloge, pri katerih se uporabljajo izolirni dihalni aparati, bodo tudi zdravstveni pregledi. Uprava RS za zaščito in reševanje, ki te programe izvaja, bo pokrila tudi stroške zdravstvenih pregledov za udeležence takih usposabljanj.

 

Zakon ureja tudi nekatere nujne rešitve v zvezi z načrti zaščite in reševanja ter upoštevanje ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč pri pripravi prostorskih aktov ter prilagaja kazenske določbe obstoječi zakonski ureditvi na tem področju.

 

Zakon ne bo povzročil dodatnih obveznosti občin, temveč jih bo razbremenil, ker bomo prevzeli kritje stroškov zdravstvenih pregledov v okviru programov usposabljanja. Dodatni stroški v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje približno 209.000 evrov bodo pokriti s prerazporejanjem, večji del šele naslednje leto.

 

Več si lahko preberete na:

 

* * *


< DATUM LOKALNIH VOLITEV BO ZNAN DO KONCA MESECA