13.05.2016 Starost: 6 let

87. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 5. 2016 - Vlada RS je na svoji 87. redni seji med drugim sprejela Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.


S spremembo Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 se ureja izvajanje kohezijske politike za leto 2018, hkrati pa se prerazporejajo sredstva z organa upravljanja (OU) na ministrstva za tista področja, kjer so za izvajanje izpolnjeni pogoji. Sprememba vključuje tudi ažurirano dinamiko izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Vlada RS je 9. julija 2015 sprejela Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 (INOP), na podlagi predlogov posameznih resornih ministrstev, pobud organa upravljanja in sprememb dinamike porabe sredstev pa je bil odlok tudi večkrat nadgrajen, nazadnje januarja 2016.

Tokratno, četrto, spremembo odloka je narekovala potreba po dopolnitvi INOP s prikazom dinamike črpanja posameznih proračunskih uporabnikov tudi v letu 2018, prerazporeditvijo sredstev, planiranih za tekoče in naslednje leto, s postavk Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) na postavke ministrstev ter siceršnjo ažurirano dinamiko izvajanja evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Dopolnjena in ažurirana verzija INOP prikazuje predvideno dinamiko porabe sredstev v obdobju 2016–2018, ki med drugim upošteva tudi nižjo realizacijo v letu 2015. Z vidika načrtovanja po prednostnih oseh je INOP načrtovan do leta 2022, razen za prednostno os 11 Pravna država, izboljšanje institucionalnih zmogljivosti, učinkovita javna uprava, podpora razvoju NVO in krepitev zmogljivosti socialnih partnerjev, ki izjemoma terja načrtovanje do vključno leta 2023.

Na postavkah SVRK za obdobje 2016–2018 ostaja nerazporejenih še okoli 408 milijonov evrov. Določena usklajevanja glede samega načina izvajanja posameznih ukrepov namreč še potekajo. Gre za izvajanje finančnih instrumentov in lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (CLLD), izgradnjo Centra znanosti in Centra raziskovalnih umetnosti, ukrepe, ki se bodo izvajali v okviru mehanizma Celostni ukrepi za trajnostni urbani razvoj (CTN), projekte s področja železniške infrastrukture ter projekte iz področja zdravstvene in socialne infrastrukture.

Sredstva bodo prerazporejena, ko bo usklajeno izvajanje posameznih ukrepov, in ko bodo izpolnjeni vsi pogoji skladno z določbami ZIPRS 2016–2017.

Odlok o spremembah Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 bo objavljen na spletni strani www.svrk.gov.si.

* * *


< PRIPOROČILO OBČINAM- NUSZ