11.11.2019 Starost: 2 let

87. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11.11.2019 - Vlada RS se je na svoji 87. dopisni seji med drugim seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 2019 ter odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah in v zvezi z neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev.


Končna ocena neposredne škode na stvareh zaradi neurja s poplavami in točo konec junija 2019
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s končno oceno neposredne škode na stvareh zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019 na območju Gorenjske, Koroške, Podravske, Pomurske, Vzhodnoštajerske in Zahodnoštajerske regije, ki v 43 občinah skupno znaša 13.327.660,85 evra in jo je 13. septembra 2019 verificirala Državna komisija za ocenjevanje škode po naravnih in drugih nesrečah (v nadaljnjem besedilu: Državna komisija). Od skupnega zneska neposredne škode znaša škoda na kmetijskih zemljiščih 112.181,98 evra, na enem uničenem objektu 2.369,05 evra, delna škoda na stavbah 155.377,29 evra, škoda na gradbeno-inženirskih objektih 2.243.817,00 evrov, škoda na vodotokih 10.084.749,38 evra, škoda na gozdnih cestah 486.082,19 evra, škoda v gospodarstvu 20.190,75 evra in škoda na državnih cestah 222.893,21 evra. Škoda na kulturni dediščini je vključena v delni škodi na stavbah.
Končna ocena neposredne škode presega 0,3 promile načrtovanih prihodkov državnega proračuna za leto 2019 (3.106.116 evrov) in je tako dosežen limit za uporabo sredstev državnega proračuna v skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč.
Vlada Republike Slovenije je s sklepom naložila pristojnim ministrstvom, da pripravijo program odprave posledic neposredne škode v skladu z določbami Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč. Vlada je pooblastila Državno komisijo, da izjemoma lahko potrdi ponovno oceno škode pri posameznem oškodovancu v roku šestih mesecev po potrditvi te ocene.
Vlada je s sklepom potrdila stroške ocenjevanja škode zaradi posledic močnega neurja s poplavami in točo 22. in 23. junija 2019, ki so jo opravile občinske komisije in Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje v skupni višini 1.318 evrov in se pokrijejo iz proračunske rezerve.

 

 

 

Vlada odgovorila na poslanski vprašanji v zvezi z uspešnostjo pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah in v zvezi z neučinkovitim črpanjem evropskih sredstev

Prvo vprašanje se navezuje na uspešnost pridobivanja evropskih sredstev po posameznih občinah, in sicer koliko evropskih sredstev so pridobile posamezne občine v letih od vključitve Slovenije v Evropsko Unijo do danes?

Vlada Republike Slovenije odgovarja, da je Slovenija z vstopom v Evropsko unijo leta 2004 postala upravičena do sredstev evropske kohezijske politike. Občine so se kot upravičenke do EU sredstev intenzivno vključile v izvajanje evropske kohezijske politike v vseh treh programskih obdobjih 2004–2006, 2007–2013 in 2014–2020.Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi organa upravljanja za oba strukturna sklada in Kohezijski sklad v vseh treh programskih obdobjih pripravila tri (3) tabele z ustreznimi podatki, pridobljenimi iz informacijskih sistemov organa upravljanja. V obeh že zaključenih programskih obdobjih (2004–2006 in 2007–2013) se je uporabljal informacijski sistem ISARR, v tekočem programskem obdobju pa se uporablja informacijski sistem e-MA.

Drugo vprašanje se navezuje na neučinkovito črpanje evropskih sredstev.

Vlada RS odgovarja, da Slovenija pri izvajanju kohezijske politike bistveno ne odstopa od ostalih držav članic, saj je po podatkih Evropskega računskega sodišča zaostanek za povprečjem EU zgolj 3,1-odstoten. Izpostaviti velja, da je črpanje sredstev evropskih strukturnih in investicijskih skladov v letu 2018, ki je sicer peto leto izvajanja sedanjega večletnega finančnega okvira z vzpostavitvijo informacijskega sistema, dobilo nov zagon in trenutno poteka z največjo hitrostjo.

* * *

 

 

 


< PREDSEDNIK ZOS ROBERT SMRDELJ PRI MINISTRU RUDIJU MEDVEDU O ZNIŽANJU STROŠKOV OBČIN