06.05.2016 Starost: 6 let

86. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 5. 5. 2016 – Vlada RS je na svoji 86. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti, Uredbo o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) za obdobje 2016 – 2025, Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2016, novelo Uredbe o izvajanju ukrepa naložbe v osnovna sredstva in podukrepa podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdarskih proizvodov iz PRP 2014–2020 ter se seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 in informacijo o stanju izvajanja sistema evropske kohezijske politike za obdobje 2014–2020. Vlada je ustanovila Krovni pokojninski sklad javnih uslužbencev.


Predlog novele Zakona o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti
Evropska direktiva, ki ureja javno naročanje na klasičnem področju, in Direktiva, ki ureja javno naročanje na infrastrukturnem področju, sta bili v slovenski pravni red preneseni z Zakonom o javnem naročanju (ZNJ-3), ki je začel veljati 1. aprila 2016.

Zakon o javnem naročanju na področju obrambe in varnosti (ZJNPOV) se v posameznih členih sklicuje na uporabo konkretnih določb Zakona o javnem naročanju (ZJN-2) in Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (ZJNVETPS), ki sta z dnem uveljavitve ZJN-3 prenehata veljati. Posledično je treba ZJNPOV uskladiti z določbami ZJN-3 v delih, kjer se ZJNPOV sklicuje na določbe ZJN-2 oziroma ZJNVETPS. Hkrati je smiselno institute javnega naročanja, ki so na novo in drugače urejeni v ZJN-3, enako urediti tudi z ZJNPOV (npr. bolj omejen vpogled v ponudbe, učinkovitejši način vročanja odločitev o oddaji naročila, enoten način preverjanja pogojev glede sposobnosti ponudnika za izvedbo naročila).

Uredba o Načrtu upravljanja Triglavskega narodnega parka (TNP) za obdobje 2016 – 2025
Uredba določa vsebine in obseg upravljanja TNP, ki temelji na Zakonu o ohranjanju narave ter Zakona o Triglavskem narodnem parku (ZTNP-1). Načrt upravljanja TNP (NUTNP) je ključni programski dokument za trajno in učinkovito ohranjanje vrednot zavarovanega območja, v katerem so začrtani cilji ter naloge za upravljanje narodnega parka za obdobje desetih let. Z njim je opredeljena vizija varstva in razvoja narodnega parka, ki je poleg analize stanja, ključna za določitev dolgoročnih in operativnih ciljev ter nalog za obdobje od 2016 do 2025. Sestavni del dokumenta je tudi program izvajanja NUTNP, katerega ključni vsebini sta kadrovski in finančni načrt Javnega zavoda TNP. Upravljavske naloge in finančni načrt zajema tudi vse ključne vsebine, ki so pomembne za varstvo in razvoj TNP in so v pristojnosti drugih organizacij in ministrstev. Poleg tega NUTNP določa tudi konkretizacijo varstvenih režimov ZTNP-1 ter varstvene in razvojne usmeritve za ravnanja in dejavnosti, ki lahko vplivajo na doseganje ciljev in namena narodnega parka. Upravljavski cilji in naloge za obdobje 2016–2025 so razvrščeni v pet upravljavskih področij - ohranjanje narave, ohranjanje kulturne dediščine, ohranjanje poseljenosti in trajnostni razvoj, obiskovanje in doživljanje, upravno administrativne naloge.

Za izvedbo nalog, ki so vključene v desetletni NU TNP, je načrtovanih skoraj 90 mio EUR. Za izvajanje NU TNP v obdobju 2016 – 2025 bo javni zavod namenil okoli 25,5 mio EUR, od tega je proračunskih sredstev približno 23 mio EUR, lastnih sredstev pa okoli 2,5 mio EUR. Ostala finančna sredstva so projektna sredstva in finančna sredstva drugih ministrstev in organizacij. V letošnjem in prihodnjem letu letna proračunska sredstva za javni zavod znašajo dober 1,5 mio EUR, kar je skladno s sprejetim državnim proračunom.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete TU.

* * *


< ODBOR DZ RS ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN INVALIDE POTRDIL PREDLOG NOVELE ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU