27.05.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

84. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 27. 5. 2010 – Na svoji 84. redni seji je Vlada RS med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in sprejela mnenje k besedilu predloga sprememb Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov. Vlada RS je sprejela tudi Dopolnjen program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z močnim vetrom in točo z dne 13. in 14. julija 2008, neurja z točo z dne 8. avgusta 2008 in neurja z deževjem, močnim vetrom in točo z dne 15. in 16. avgusta 2008, z izhodišči za izvedbo programa za leto 2010. Na seji Vlade RS pa je bilo sprejeto tudi Poročilo o zagotavljanju infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji in Poročilo o izvajanju ukrepov in doseganju ciljev na področju zelenega javnega naročanja v obdobju junij 2009 – marec 2010.


 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju

 

Predlog zakona določa drugačno osnovo za obračun izplačila v času dežurstva in znižanje dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času v času dežurstva za 50%, saj po mnenju vlade v praksi zlasti na področju dejavnosti zdravstva prihaja do nesorazmerno visokih izplačil v času dežurstva glede na primerjavo s plačilom dela v rednem delovnem času, kjer je intenzivnost delovnih obremenitev višja.

 

Predlagana je tudi znižana zgornja meja položajnega dodatka iz 20 na 12% osnovne plače. Skladno z dogovorom socialnih partnerjev v Aneksu h Kolektivni pogodbi za javni sektor v letu 2009, se bodo osnovne plače s 1.7.2010 povišale za 0,65 odstotka, kar predstavlja uskladitev v višini polovice rasti stroškov življenjskih potrebščin glede na napoved gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj.

 

Zaradi številnih zahtev za odpravo kršitev v zvezi s plačami javnih uslužbencev se s predlogom zakona poleg že uveljavljenega upravnega uvaja tudi inšpekcijski nadzor in dodatne možnosti sankcioniranja kršiteljev pravne ureditve sistema plač v javnem sektorju.

 

Spremembe zakona pa so nujne tudi zaradi izteka roka za uskladitev z Odločbo Ustavnega sodišča, ki je ugotovilo neskladje zakona z Ustavo glede primerjave plače varuhinje človekovih pravic in njenih namestnikov s plačami nekaterih drugih funkcionarjev. Ostale spremembe zakona ne pomenijo sistemskih posegov v veljavno ureditev plač v javnem sektorju in odpravljajo zgolj nekatere nejasnosti oziroma pomanjkljivosti posameznih določb veljavnega zakona.

 

Uveljavitev predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju bi pomenile zmanjšanje javnofinančnih odhodkov za 4 milijone evrov.

 

Več si lahko preberete na:

 

* * *


< DRŽAVA BO USTANOVILA INŠPEKCIJO ZA NADZOR PLAČ