06.11.2014 Starost: 7 let

8. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 11. 2014 - Vlada RS se je na 8. redni seji med drugim seznanila s poročilom o izvajanju sklepa vlade glede priprave in izvedbe ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015, določila besedilo novele Zakona za uravnoteženje javnih financ, sprejela odgovor v zvezi s pobudo za spremembo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter odgovor na sklep z vprašanji Državnega sveta v zvezi s problematiko sofinanciranja izvedbe enajstih projektov s področja okolja s sredstvi evropske kohezijske politike.


Poročilo o izvajanju sklepa vlade glede priprave in izvedbe ukrepov za pripravo predloga rebalansa proračuna za leto 2015

Za proračunsko leto 2015 je bilo ugotovljeno, da je zaradi zasledovanja fiskalnih ciljev v zvezi s postopno konsolidacijo javnih financ zastavljene cilje mogoče doseči, če se glede na ocenjeno višino prihodkov državnega proračuna, ciljna zgornja meja odhodkov državnega proračuna določi v višini 9,6 mlrd EUR. Za dosego tega je potrebno oblikovati ukrepe s finančnim učinkom v skupni višini vsaj 854 mio EUR kot kombinacijo horizontalnih in sektorskih ukrepov.

Vlada je 23. oktobra 2014 sprejela nabor ukrepov za doseganje fiskalnih ciljev državnega proračuna za leto 2015, ki pa bo dopolnjen še z nekaterimi konkretnimi ukrepi na prihodkovni in odhodkovni strani državnega proračuna za leto 2015.

Celoten pregled seje vlade se nahaja Initiates file downloadtukaj.< SESTANEK GLEDE PRORAČUNA 2015 – MF NE ODSTOPA OD PREDLAGANEGA ZMANJŠANJA SREDSTEV ZA OBČINE