08.04.2010 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

76. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 8. 4. 2010 – Na 76. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in Akcijski načrt elektronskega poslovanja javne uprave od 2010 do 2015. Seznanili pa se je tudi z oblikovanjem delovne skupine za organizacijo sedeža ACER in Informacija o vseh obstoječih delovnih telesih Vlade Republike Slovenije.  Uredba o

spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih

naprav

Z

Uredbo se v slovenski pravni red prenaša del določb evropske o čiščenju

komunalne odpadne vode, ki se nanašajo na ustrezno čiščenje komunalne odpadne

vode iz območij poselitve, z obremenitvami manjšimi od 2.000 poselitvenih enot.

S

spremembo in dopolnitvijo Uredbe se določbe, ki se nanašajo na pridobitev

potrdila izvajalca javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne

vode, uskladijo z zakonom o graditvi objektov tako, da se obveznost pridobitve

potrdila nadomesti z obveznostjo pridobitve soglasja za priključitev na javno

kanalizacijo v skladu s predpisom, ki ureja graditev objektov, oziroma z

obveznostjo predložitve okoljevarstvenega dovoljenja za malo komunalno čistilno

napravo v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju

odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Hkrati se črtajo določbe

glede obveznosti na vodovarstvenih območjih in prispevnih območjih kopalnih

voda oziroma območjih kopalnih voda, ki so že zajete v obveznostih v zvezi z

okoljevarstvenimi dovoljenji za male komunalne čistilne naprave.

Soglasjedajalci

za pripravo in izdajo soglasij ter soglasij za priključitev niso upravičeni do

plačila taks, povračila stroškov ali drugih plačil.

Podrobneje

se opredelijo določbe, ki se nanašajo na odvajanje odpadne vode na površje tal

ali s ponikanjem v tla na območju kraških in razpoklinskih vodonosnikov.

Uskladi se besedilo prepovedi in omejitev v zvezi z odvajanjem industrijske in

padavinske odpadne vode v male komunalne čistilne naprave ter besedilo omejitev

v zvezi z odvajanjem očiščene odpadne vode v vode. Natančneje se opredeli

določbe glede dopustnosti zbiranja komunalne odpadne vode v nepretočnih

greznicah. 

S

spremembami in dopolnitvami se natančneje opredeli, v katerih primerih se

namesto izvedbe prvih meritev in obratovalnega monitoringa izdela ocena obratovanja

male komunalne čistilne naprave, pri čemer se natančneje opredeli tudi vsebino

ocene obratovanja. Nadalje se uskladijo nekateri roki, ki se nanašajo na

poročanje izvajalcev javnih služb, ter vsebine poročanja. 

V

prehodnih določbah je določen način prehoda na izvajanje novih določb,

obveznost pridobitve dokazil o izpolnjevanju zahtev uredbe za lastnike

obstoječih stavb ter roke za prilagoditev obstoječe javne kanalizacije in

obstoječih malih čistilnih naprav novim zahtevam.

 Več si lahko preberete na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< KVALITETA PODATKOV GEODETSKE UPRAVE RS - POJASNILO