26.02.2016 Starost: 7 let

76. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 76. redni seji med drugim sprejela Akcijski načrt prioritetnih aktivnosti ministrstev in vladnih služb v letu 2016, predlog novele Zakona o prekrških, predlog novele Zakona o varstvu kulturne dediščine, mnenje glede predloga novele Zakona o prijavi prebivališča, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter izrazila podporo Akcijskemu načrtu EU za krožno gospodarstvo.


Predlog novele Zakona o prekrških
Novela zakona (ZP-1J) prinaša nekaj pomembnih novosti, namenjenih pravičnejšemu obravnavanju prekrškov in kršiteljev. Vpeljuje rešitev, ki zagotavlja pogoje za izvršitev neplačanih glob od kršiteljev, ki so se do sedaj plačilu globe, kljub plačilni zmožnosti uspešno izogibali tako, da tudi prisilna izterjava ni bila uspešna, kršitelji pa pred tem niso izkoristili možnosti oziroma pravice plačila globe na obroke ali pravice do izvršitve globe z delom s splošno korist. Gre za skrajno sredstvo oziroma obliko izvršitve neplačane in neizterljive globe zoper večkratne kršitelje in kršitelje hujših prekrškov, o katerih odloča sodišče.

S tem predlogom se veljavni Zakon o prekrških usklajuje tudi z odločbama Ustavnega sodišča RS o odpravi instituta uklonilnega zapora ter o ugotovitvi delne neustavnosti zaradi kršitve pravice do povračila škode.

S predlogom ZP-1J se na novo urejajo ali pomembno spreminjajo določeni instituti, ki bodo vplivali na sistemsko izvajanje prekrškovne zakonodaje. Rešitve, zaradi katerih ima predlog ZP-1J v določenem delu sistemsko naravo, so predvsem naslednje:

 • določitev sistemske podlage za uvedbo administrativnega sankcioniranja pravnih oseb na taksativno določenih področjih, ki jim je skupna stroga regulativna ureditev,
 • določitev pravne podlage za določanje sistemskih odstopov v uredbah za izvrševanje uredb Evropske unije (v nadaljevanju: EU),
 • določitev (ozko zasnovanih) izjemnih primerov, ko se domet domače prekrškovne pristojnosti širi izven teritorija Republike Slovenije,
 • celovita prenova instituta nadomestitve plačila globe z delom v splošno korist,
 • obročno plačilo globe in stroškov postopka,
 • uskladitev določb ZP-1 z določbami Kazenskega zakonika v zvezi z nadzorstvom (mladoletniki),
 • sistemska prenova instituta zastaranja pregona za prekršek,
 • odprava diskriminatornosti v zvezi s postopkovnimi pravicami istospolno usmerjenih oseb,
 • uvedba instituta napovedi zahteve za sodno varstvo zoper pisne odločbe prekrškovnih organov, izdane v hitrem postopku o prekršku,
 • določitev izjeme za poseg v tajnost pisem in drugih občil v primeru določenih (hujših) prekrškov, ki pomenijo kršitve ustavne prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti, nasilju ter nestrpnosti zoper ranljive skupine,
 • prenova instituta odložitve izvršitve prenehanja veljavnosti vozniškega dovoljenja,
 • določitev pravne podlage za vzpostavitev enotne informacijske infrastrukture za upravljanje z evidencami prekrškovnih organov pri Ministrstvu za pravosodje.

Več si preberite TU.

* * *


< AKTUALNA PRAKSA INFORMACIJSKEGA POOBLAŠČENCA NA PODROČJU VARSTVA OSEBNIH PODATKOV