18.02.2016 Starost: 7 let

75. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 18. 2. 2016 - Vlada RS je na svoji 75. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o upravnih taksah.


S predlagano novelo ZUT se natančneje urejajo posamezna področja zakona ter njegove priloge - taksne tarife. Zaradi široke uporabljivosti priloge-taksne tarife, se te v celoti nadomeščajo z novo. Spremembe taksne tarife so v pretežni meri nastale zaradi sprememb drugih materialnih predpisov; na zadnjo spremembo ZUT je vplival Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO), s katerim je bila dodana tarifna števila 37.a, ki se nanaša na zaračunavanje upravne takse za izdajanje potrdil o namenski rabi zemljišča. Predlagana novela zakona vzpostavlja jasnejšo ureditev postopkov v primeru vloženih pravnih sredstev zoper izdan plačilni nalog oziroma sklep, pri čemer se z izrecno določenim pritožbenim organom povzema uveljavljena praksa obravnavanja in odločanja o pritožbi. Predlagatelj sledi pripombam upravnih organov, ki so bile v zadnjih letih podane, med drugim tudi glede določb o vračilu takse ter jih dopolnjuje in spreminja z navedbo pogojev in rokov za vložitev zahteve za vračilo takse. S predlagano spremembo se širijo oziroma natančneje opredelijo posamezne oprostitve plačila takse, kar so predlagali tudi nekateri drugi resorji in zavodi in sicer za: pravne osebe zasebnega prava za dokumente in dejanja v zvezi s pridobitvijo statusa organizacije v javnem interesu in v zvezi z opravljanjem njihovih dejavnosti, ki so v javnem interesu; študente iz tretjih držav, ki so prejemniki štipendije Republike Slovenije ali pa prihajajo na izmenjavo v našo državo na osnovi meduniverzitetnih sporazumov za dokumente in dejanja v zvezi z izdajo prvega dovoljenja za prebivanje iz razloga študija; tujce v postopkih za priznanje mednarodne zaščite; tujce s priznano mednarodno zaščito v RS v postopkih izdaje dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje družinskim članom idr. Prav tako se širi obseg dokumentov, ki so takse oproščeni in sicer poleg vlog in drugih dokumentov in dejanj v zvezi z izvajanjem ukrepov kmetijske politike na vloge in druge dokumente v zvezi z izvajanjem ribiške politike. Prav tako se izenačuje oprostitev plačila takse za dokumente in dejanja v postopku za uveljavitev pravic, ki so z zakonom priznane žrtvam povojnega nasilja tako kot je to že doslej veljalo za žrtve vojnega nasilja, invalide in vojne veterane, idr. S predlagano spremembo ZUT in priloge, pa se po drugi strani omejuje oprostitev plačila takse in sicer zgolj za potrdila iz uradnih evidenc ki jih izda organ, po uradni dolžnosti ali na zahtevo stranke, le neposredno ob vpisu ali izbrisu ali drugi spremembi podatka v uradni evidenci, v ostalih primerih pa nastane obveznost za plačilo upravne takse. Poleg drugih oprostitev se oprostitve plačila upravne takse ohranja za potrdila iz kazenske evidence oziroma v drugih primerih določenih z zakonom ali prilogo zakona.

Novela natančneje opredeljuje ugotovitveni postopek izpolnjevanja pogojev za oprostitev plačila takse iz razloga slabega premoženjskega stanja. V primeru, da lahko podatke o izpolnjevanju pogojev za taksne zavezance v slabih premoženjskih razmerah preverijo organi sami to opravijo po uradni dolžnosti.

Zaradi uskladitve z materialno zakonodajo se spreminja besedilo tarifnih številk navedenih v taksni tarifi. Prav tako se spreminja višina takse, ki je po eni strani posledica sprememb pri vodenju upravnega postopka npr. s spremembo materialnega predpisa so s spremenili pogoji za odločitev v konkretni upravni zadevi oziroma postopku pred upravnim organom. Poleg tega se je predlagatelj odločil zaokrožiti višino upravnih taks zaradi olajšanega poslovanja tako za organe kot stranke.

* * *


< POJASNILO MJU GLEDE NAPREDOVANJ