12.02.2016 Starost: 7 let

74. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 11. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 74. redni seji med drugim sprejela predlog novele Zakona o dedovanju in Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh ter se seznanila z informacijo o dodatkih v javnem sektorju.


Predlog novele Zakona o dedovanju
Glavni cilj novele je omogočiti učinkovito izvajanje Uredbe o dedovanju, poleg tega se s predlogom zakona odpravlja neskladje z Ustavo RS v zvezi z dedovanjem partnerjev v registrirani istospolni partnerski skupnosti in partnerjev v neregistrirani istospolnih partnerski skupnosti. S predlogom zakona se omogoča učinkovito izvajanje Uredbe (EU) št. 650/2012, predvsem s tem, da se določa pristojni organ in postopek v zvezi z evropskim potrdilom o dedovanju, pristojnost organov Republike Slovenije za odločanje o zadevah po Uredbi in postopek prilagoditve stvarnih pravic druge države članice Evropske unije pravu Republike Slovenije. V predlog zakona so vključene tudi nekatere rešitve, ki niso povezane z ureditvijo iz Uredbe št. 650/2012/EU, izhajajo pa iz potreb, ki so se pokazale pri izvajanju veljavnega zakona v praksi, ali iz odločb Ustavnega sodišča RS. Tako se s predlogom zakona odpravlja neskladje z Ustavo, ki ga je ugotovilo Ustavno sodišče RS v zvezi z dedovanjem partnerjev v registrirani istospolni partnerski skupnosti in v zvezi z dedovanjem partnerjev v neregistrirani istospolni partnerski skupnosti.

Nadalje se v povezavi z Zakonom o socialno varstvenih prejemkih dodatno ureja institut omejitve dedovanja premoženja zapustnika, ki je užival pomoč v skladu s predpisi o socialnem varstvu, v okviru instituta omejitve dedovanja se lahko uveljavlja po novem tudi plačilo zapustnikovega pogreba. Razširja se možnost sklepanja sporazuma o odpovedi neuvedenemu dedovanju na zakonce in zunajzakonske partnerje ter prenaša možnost zahtevati prenos zapuščine brez dedičev v stečajno maso brez dedičev in možnost vložiti predlog za začetek stečaja zapuščine brez dedičev z Republike Slovenije na zapustnikove upnike. Z zakonskim predlogom se tudi dopolnjujejo določbe v zvezi z vsebino in izpolnjevanjem smrtovnice ter hrambo oporoke. Predlagano je tudi, da se v določbi veljavnega zakona, ki ureja izdajo oklica, s katerim sodišče v primerih, ko je za zapuščinsko obravnavo pristojen organ tuje države, povabi osebe v Republiki Sloveniji, ki imajo kakšne zahtevke do zapuščine kot dediči, volilojemniki ali upniki, vrednost zapuščine, izražena v tolarjih, pa se spremeni v vrednost, izraženo v evrih, v višini denarne terjatve iz 443. člena Zakona o pravdnem postopku, ki definira spore majhne vrednosti, to je 2.000 evrov.

Več o sprejetih odločitvah Vlade RS si lahko preberete TU.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV ZA TEDEN OD 15. DO 19. FEBRUARJA 2016