04.02.2016 Starost: 7 let

73. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 3. 2. 2016 – Vlada RS je na svoji 73. redni seji med drugim sprejela Uredbo o sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig odpadkov, podala odgovor na pobudo in vprašanje državnega svetnika glede neodplačne ustanovitve služnosti na nepremičninah v lasti RS ter se seznanila s Poročilom o črpanju sredstev evropske kohezijske politike 2007–2013.


Odgovor na pobudo in vprašanje državnega svetnika glede neodplačne ustanovitve služnosti na nepremičninah v lasti RS

Državni svetnik Janko Požežnik je na Vlado RS dal pobudo, ki se nanaša na predlog za dopolnitev zakonodaje glede ustanovitve neodplačne služnosti za namen gradnje in vzdrževanja regijskih in medobčinskih javnih poti - kolesarskih poti. Neodplačno ustanovitev služnosti na nepremičninah v lasti Slovenije določata Zakon o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (ZSKZG) in Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (ZUUJFO). Občine imajo v tretjem odstavku 16. d člena ZSKZG, ki ga je uveljavil ZUUJFO, že podlago za sklenitev brezplačne služnosti na nepremičninah, če se služnost uveljavlja za namen gradnje ali vzdrževanja lokalne gospodarske javne infrastrukture. Uporaba tretjega odstavka 16. d člena ZSKZG ni pogojena z določitvijo javnega interesa v občinskem prostorskem načrtu (OPN), ker se šteje, da je kolesarska pot (2. člen Zakona o cestah) lokalna javna infrastruktura.

Kolesarska pot se v skladu z Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, če ni del cestnega sveta, uvršča med enostavne objekte. Za enostavne objekte pa je v 3.a členu Zakona o graditvi objektov določeno, da se sicer lahko gradijo brez gradbenega dovoljenja, ne smejo pa se postavljati v nasprotju s prostorskim aktom.

Celoten pregled 73. redne seje Vlade RS je dostopen Initiates file downloadtukaj.

 


< ŽUPANI S PREDSEDNIKOM PAHORJEM O POMENU LOKALNE SAMOUPRAVE ZA RAZVOJ SLOVENIJE