29.04.2021 Starost: 2 let

72. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 28.4.2021 - Vlada je na 72. redni seji izdala 4 odloke v povezavi s COVID situacijo. Sprejela je tudi Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost. Program stabilnosti in Izhodišča za nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja.


Predlogi aktov v povezavi z epidemijo COVID-19

 Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

 Zaradi omejitve gibanja prebivalstva ter zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 se predlaga nov Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Ponovno se sproščajo dejavnosti v skladu z Načrtom sproščanja ukrepov ob pojenjanju pandemije COVID-19, sprejetim 9. aprila 2021.

 V vseh statističnih regijah se pod pogojem testa dovoljujejo nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve in storitve strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja (kot na primer inštrukcije, jezikovne šole, strokovne delavnice).

 V t. i. rumenih statističnih regijah Pomurska, Koroška, Osrednjeslovenska, Goriška in Obalno-kraška se za goste nastanitvenih obratov dovoljuje opravljanje gostinske dejavnosti priprave in strežbe jedi in pijač v notranjosti gostinskih obratov, ki so del nastanitvenih obratov, pri čemer je dovoljena strežba jedi in pijač le za mizami (sedeča postrežba), obratovanje nočnih klubov, barov in diskotek pa ni dovoljeno.

 Dodatno se sprošča število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom: omejitev na 20 m2 na posamezno stranko ali na eno stranko, če je poslovni prostor manjši od 20 m2, medtem ko v t. i. oranžnih statističnih regijah Podravska, Savinjska, Zasavska, Posavska, Jugovzhodna Slovenija, Gorenjska in Primorsko-notranjska ostaja število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom enako, kot doslej. Pri odprtih tržnicah velja omejitev na 10 m2 na posamezno stranko.

 Odlok začne veljati 3. maja 2021 in velja do vključno 9. maja 2021.

 

Podaljšanje odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev

 Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Odlok o spremembah Odloka o določitvi seznama blaga za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila davka na dodano vrednost pri uvozu.

 

S predlogom odloka se za 8 mesecev (do 31. decembra 2021) podaljšuje veljavnost odloka vlade, ki določa seznam blaga, potrebnega v Sloveniji za spopadanje s posledicami epidemije COVID-19, ki je začasno oproščeno uvoznih dajatev in plačila DDV pri uvozu. V seznam blaga, oproščenega uvoznih dajatev in DDV pri uvozu, se dodaja tudi cepiva proti COVID-19.

 

Navedeni odlok je skladen s Sklepom Evropske komisije z dne 3. aprila 2020 o oprostitvi uvoznih dajatev in oprostitvi plačila DDV za uvoz za blago, potrebno za spopadanje s posledicami izbruha COVID-19 v letu 2020. Evropska komisija je dne 19. 4. 2021 potrdila podaljšanje Sklepa do 31. decembra 2021 in to 23. aprila 2021 objavila v Uradnem listu EU.

 

Vlada sprejela Odlok o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih

 Z Odlokom o spremembah določenih odlokov, izdanih na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih se podaljšuje veljavnost odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v teh odlokih. Vsebina odlokov ostaja nespremenjena, le za sedem dni se podaljšuje veljavnost ukrepov, ki jih vsebujejo.

 Do 9. maja 2021 podaljšuje veljavnost ukrepov iz naslednjih odlokov:

-    Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov;

-    Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2;

Odlok o omejitvah in načinu izvajanja ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil v Republiki Sloveniji;

-    Odlok o omejitvah in načinu izvajanja javnega prevoza potnikov na ozemlju Republike Slovenije;

-    Odlok o omejitvi in načinu izvajanja preizkusov znanja o strokovni usposobljenosti za upravljanje energetskih naprav;

-    Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2;

-    Odlok o obvezni namestitvi razpršilnikov za razkuževanje rok v večstanovanjskih stavbah.

 Vlada RS se tedensko seznani s strokovnim mnenjem Strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje o utemeljenosti ukrepov za zajezitev in obvladovanje epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Na podlagi zadnje ocene se je Vlada RS odločila za podaljšanje veljavnosti odlokov, ki so sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih, in s tem ukrepov, ki so vsebovani v navedenih odlokih.

 

 

 Vlada sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost

 Vlada je sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost in pooblastila Službo vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, da dokument do 30. aprila 2021 posreduje Evropski komisiji.

 Vlada je na današnji seji sprejela nacionalni Načrt za okrevanje in odpornost (NOO), ki bo podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz Sklada za okrevanje in odpornost (RRF). Gre za finančno najobsežnejši mehanizem iz naslova evropskega svežnja za okrevanje in odpornost »Next Generation EU«, v okviru katerega bodo Sloveniji na voljo tudi sredstva pobude React-EU, Sklada za pravični prehod in Razvoj podeželja.

 Slovenija je v NOO opredelila razvojna področja s pripadajočimi reformami in naložbami, ki bodo prispevale k blaženju negativnih gospodarskih in socialnih učinkov epidemije covida-19 ter pripravile državo na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod.

 Vsaka komponenta znotraj posameznega razvojnega področja vključujejo vsebinsko povezane reforme in naložbe. Pri vsakem ukrepu so opredeljeni tudi relevantni mejniki in cilji. Na ta način bo mogoče spremljati njihovo izvajanje. V luči prizadevanj za zeleni prehod noben od ukrepov ne sme bistveno/pomembno škodovati okolju.

 Razvojna področja in komponente NOO:

 I. ZELENI PREHOD

 

-    Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije v gospodarstvu

-    Trajnostna prenova stavb

-    Čisto in varno okolje

-    Trajnostna mobilnost

-    Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov

 

II.             DIGITALNA PREOBRAZBA

 

-    Digitalna preobrazba gospodarstva

-    Digitalna preobrazba javnega sektorja in javne uprave

 

III.            PAMETNA, TRAJNOSTNA IN VKLJUČUJOČA RAST

 

-    RRI – Raziskave, razvoj in inovacije

-    Dvig produktivnosti, prijazno poslovno okolje za investitorje

-    Trg dela – ukrepi za zmanjševanje posledic negativnih strukturnih trendov

-    Preoblikovanje slovenskega turizma ter investicije v infrastrukturo na področju turizma in kulturne dediščine

-    Krepitev kompetenc, zlasti digitalnih in tistih, ki jih zahtevajo novi poklici

-    Učinkovite javne institucije

 

IV.           ZDRAVSTVO IN SOCIALNA VARNOST

 

-    Zdravstvo

-    Socialna varnost in dolgotrajna oskrba

-    Stanovanjska politika

 NOO predvideva koriščenje 1,8 milijarde evrov razpoložljivih nepovratnih sredstev in dobrih 666 milijonov evrov posojil. Obseg koriščenja povratnih sredstev bo mogoče povečati, v kolikor bodo za to izkazane potrebe in v kolikor bodo pogoji ustrezni. Slovenija se glede na odlično bonitetno oceno namreč zadolžuje po negativni obrestni meri. Države članice lahko to storijo do avgusta 2023.

 Skladno z Uredbo o vzpostavitvi Mehanizma za okrevanje in odpornost morajo države članice v svojih NOO zagotoviti, da za doseganje zelenih ciljev namenijo najmanj 37 odstotkov razpoložljivih sredstev in 20 odstotkov za doseganje digitalnih ciljev. Slovenski NOO predvideva 43,45 odstotka zelenim ciljem in 20,05 odstotka doseganju digitalnih ciljev.

 V NOO so predvideni ukrepi in projekti, ki so izvedljivi do konca leta 2026, ko se program zaključi. Glede na omejenost sredstev bodo ostale naložbe, ukrepi in projekti, ki jih ni bilo mogoče umestiti v NOO, financirani iz drugih skladov, v okviru ostalih shem financiranja in iz državnega proračuna.

 Vlada je tudi pooblastila SVRK, da v postopkih usklajevanja do formalne potrditve NOO s strani Sveta EU na podlagi predloga EK, dopolni načrt skladno s pripombami EK ter dokument administrativno in tehnično dokončno uskladi.

 Vlada je tudi odločila, da bo nacionalni koordinator za izvajanje NOO nov organ v sestavi Ministrstva za finance, ki bo formalno vzpostavljen 1. junija 2021, naloge pa bo začel opravljati najkasneje do 1. avgusta 2021.

 

Vlada sprejela Program stabilnosti 2021

 Vlada je danes sprejela Program stabilnosti 2021. Posledice epidemije covid-19 in spodbujanje okrevanja bodo tudi v prihodnjih letih vplivali na fiskalno politiko. Glede na izjemne okoliščine, ki jih bo glede na trenutne podatke mogoče uveljaviti tudi v letu 2022, v prihodnjih treh letih načrtujemo primanjkljaj sektorja država, ki se bo po ocenah po letu 2021 postopno zniževal in leta 2024 padel pod mejo 3 odstotke  bruto domačega proizvoda (BDP).

 Država v programu stabilnosti skladno z zahtevami Pakta za stabilnost in rast vsako leto opredeli večletni makroekonomski in fiskalni okvir. Program stabilnosti 2021 je prilagojen potrebam, ki izhajajo predvsem iz epidemije covid-19 in okrevanja, pripravljen pa je na podlagi Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024.

 Paketi ukrepov za blažitev posledic epidemije covid-19 so pomembno prispevali k temu, da padec gospodarske rasti v letu 2020 ni bil večji. Leta 2020 smo za blažitev posledic epidemije s spodbudami in ukrepi namenili okoli 3 milijarde evrov (6,5 odstotka BDP), v letu 2021 pa bodo ti izdatki po ocenah dosegli 1,5 milijarde evrov (3 odstotke BDP).

 Razmere namreč še vedno zahtevajo odločno ukrepanje in učinkovito prilagajanje ukrepov za spopadanje s posledicami epidemije ter fiskalne spodbude za okrevanje in odpornost v naslednjih letih. Izjemne okoliščine iz Zakona o fiskalnem pravilu in splošna odstopna klavzula v okviru Pakta za stabilnost in rast veljajo tudi letos, trenutno znani podatki pa nakazujejo, kot ocenjuje Fiskalni svet, da bo mogoče izjemne okoliščine uveljaviti tudi leta 2022. Na evropski ravni se bo o veljavnosti splošne odstopne klavzule odločalo naslednji mesec, ko bo znana nova pomladanska makroekonomska napoved Evropske komisije. Po trenutnih izračunih se nakazuje, da bo odstopna klavzula uveljavljena tudi leta 2022.

 Primanjkljaj sektorja država je leta 2020 znašal 8,4 odstotka BDP, letos bo po ocenah dosegel 8,6 odstotka BDP, nato pa se bo zniževal. Leta 2022 se bo po ocenah znižal na 5,7 odstotka BDP, leta 2023 na 3,8 odstotka BDP, leta 2024 pa bo po ocenah padel na 2,8 odstotka BDP, torej pod zgornjo mejo iz Pakta za stabilnost in rast. V slednjem je zgornja meja za primanjkljaj določena pri 3 odstotke BDP.

 Dolg sektorja država v razmerju do BDP je po štirih letih zniževanja v letu 2019 dosegel 65,6 odstotkov BDP, a je zaradi sprejetih spodbujevalnih fiskalnih ukrepov za omilitev posledic epidemije covid-19 konec leta 2020 dosegel 80,8 odstotkov BDP. V prihodnjih letih se bo postopno zniževal in leta 2024 po ocenah dosegel 78 odstotkov BDP.

 Vlada je določila izhodišča za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja

 Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji določila izhodišča za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja glede odprave varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov javnih uslužbencev, zamika izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih ter regresa za letni dopust za leto 2021.

 Izhodišča so pripravljena glede na dosedanji potek pogajanj s sindikati javnega sektorja (seje pogajalske komisije so bile 9. 2. 2021, 15. 2. 2021, 1. 3. 2021, 1. 4. 2021 in 12. 4. 2021). Pripravljena izhodišča upoštevajo vsebino izhodišč, ki jih je Vlada v tej zvezi že določila na sejah 11. in 27. januarja 2021, poleg tega pa izhodišča sledijo tudi predlogu Strateškega sveta za debirokratizacijo, ki se nanaša na administrativne razbremenitve v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela ter obračunavanjem in izplačevanjem plač pri proračunskih uporabnikih.

 Kot je zapisano v izhodiščih, sta se vladna in sindikalna stran že uskladili glede kilometrine za uporabo lastnega avtomobila v službene namene, načina usklajevanja višine zneskov povračil stroškov in drugih prejemkov, jubilejnih nagrad, terenskega dodatka ter nagrad dijakom in študentom za obvezno opravljanje prakse.

 Pogajalski strani pa sta še neusklajeni glede regresa za prehrano, nadomestila za ločeno življenje, solidarnostne pomoči, dnevnic za službeno potovanje v državi, povračila stroškov prevoza na delo in z dela, znižanja vrednosti plačnih razredov plačne lestvice, zamika izplačilnega dneva plače pri proračunskih uporabnikih in regresa za letni dopust za leto 2021.  

 Za nadaljevanje pogajanj je Vlada ponovno pooblastila že imenovano Vladno pogajalsko skupino.


< 205. DOPISNA SEJA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE