26.04.2021 Starost: 1 let

71. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA

Ljubljana, 26.4.2021 71. izredna seja Državnega zbora Republike Slovenije je potekala 23. aprila 2021. Poslanke in poslanci so med drugim sprejeli predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024 in predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022. Zavrnili pa so Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge.


Predlog odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2022 do 2024

Državni zbor je določil najvišji obseg porabe  javnih financ do leta 2024, pri čemer je za letos predlagana občutna rast odhodkov, nato pa naj bi se postopno nekoliko znižali. Zvišanje za letos je nujno, ker epidemija še vedno traja in je potrebna podpora države.

Sprejeti okvir je pripravljen na podlagi Pomladanske napovedi makroekonomskih gibanj, ki jo pripravi Urad za makroekonomske analize in razvoj (v nadaljnjem besedilu: UMAR) ter ob upoštevanju podatkov Statističnega urada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS) glede primanjkljaja sektorja država v letu 2020 (objavljenih 31. 3. 2021). Priprava okvira je močno pod vplivom izredne situacije zaradi epidemije COVID-19. Negotove razmere in nepredvidljiva situacija onemogočajo pripravo stabilnih srednjeročnih fiskalnih napovedi, zato se fiskalne ukrepe v večji meri načrtuje zgolj za leto 2022, cilji za leto 2023 in 2024 pa zgolj nakazujejo predvideno smer prihodnje fiskalne politike.

 

Predlog odloka o spremembah Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 (OdPSD20–22-D)

 

S sprejetimi  spremembami Odloka o okviru za pripravo proračunov sektorja država za obdobje od 2020 do 2022 se bo za leto 2021 zgornja meja izdatkov sektorja države povečala na 25.300 mio EUR. Po denarnem toku se bo v letu 2021 dovoljena zgornja meja izdatkov povečala na 14.320 mio EUR za državni proračun. Povečala se bo tudi zgornja meja za ZPIZ na 6.250 mio EUR.

Zaradi sprejetja novih in podaljševanja že uveljavljenih ukrepov po sprejetju državnega proračuna za leto 2021, ob spremembi drugih zakonov ter morebitnega sprejemanja dodatnih ukrepov v boju proti epidemiji COVID-19, se s predlagano spremembo odloka povečuje najvišji obseg izdatkov in ciljni saldo državnega proračuna, najvišji obseg izdatkov za pokojninsko blagajno ter posledično tudi sektorja država za leto 2021. Glede na že sprejete dodatne ukrepe se bodo na ravni sektorja država najbolj povečali izdatki za subvencije kot pomoč podjetjem, v največji meri zaradi podaljševanja ukrepa čakanja na delo in delnega kritja fiksnih stroškov. Višji bodo tudi izdatki za socialna nadomestila in pomoči v denarju, v največji meri zaradi izplačil solidarnostnih dodatkov in drugih izrednih pomoči.

Prav tako se izdatki povečujejo zaradi izplačil dodatkov k plačam v javnem sektorju. Povečali se bodo tudi raznovrstni tekoči transferji, tako na račun povračil kritja izpada prihodkov in nakupov zaščitne opreme, kot tudi na račun turističnih bonov, ki bodo porabljeni v letu 2021. Nadaljevanje negotovih razmer in ponovno poslabšanje epidemiološke situacije tako zahteva preventivno vzpostavitev rezerve v proračunu za leto 2021 za tiste COVID-19 ukrepe, ki se bodo še sprejeli, vendar v tem trenutku še niso znani. Na podlagi predlaganega povečanja izdatkov po denarnem toku za drž

 

 


Predlog zakona o Javni agenciji Republike Slovenije za trg, varnost prometa in potrošnike in Javni agenciji Republike Slovenije za finančne trge (ZATVPPFT), prva obravnava, 

 

Po predlogu zakona, ki je bil zavrnjen naj bi Javna agencija Republike Slovenija za trg, varnost prometa in potrošnike  opravljala naloge na področju trga z energijo, elektronskih komunikacij, poštnih storitev, medijev in avdiovizualnih storitev, prometa, zagotavljanja varstva konkurence in varstva potrošnikov.  Nastala naj bi s spojitvijo Agencije Republike Slovenije za energijo, Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa, Javne agencije za civilno letalstvo Republike Slovenije, Javne agencije za železniški promet Republike Slovenije in Javne agencije Republike Slovenije za varstvo konkurence. Na Javno agencijo Republike za trg, varnost prometa in potrošnike pa bi se prenesle tudi nekatere naloge s področja varstva potrošnikov, ki jih opravlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.


< 23. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA SVETA RS