27.08.2014 Starost: 6 let

70. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 27. 8. 2014 - Vlada RS je na 70. redni seji med drugim sprejela Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020, novelo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Izvedbeni načrt Resolucije o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 ter imenovala nadzorni odbor za izvajanje Finančnega mehanizma EGP 2009-2014 in Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014.


Operativni program za materialno pomoč najbolj ogroženim za obdobje od 2014 do 2020
Vlada RS je pooblastila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da Operativni program pošlje v formalno presojo in sprejem Evropski komisiji.

Operativni program za materialno pomoč za obdobje od 2014 do 2020 je podlaga za izvajanje Sklada evropske pomoči za najbolj ogrožene, ki ga je EU ustanovila v letu 2014. Sloveniji je sedemletno obdobje dodeljenih skupaj 20,5 milijonov evrov evropskih sredstev. Sklad z nudenjem nefinančne pomoči najbolj ogroženim osebam v obliki hrane in osnovnih materialnih dobrin ter spremljevalnimi ukrepi prispeva k odpravi najhujših oblik revščine.

Na podlagi sklepa vlade je ministrstvo postopek izbora partnerskih organizacij že opravilo še pred potrditvijo operativnega programa s strani Evropske komisije. Pomoč iz sklada bo na voljo osebam, ki živijo v težkih materialnih in socialnih okoliščinah. Upravičene osebe do pomoči bodo pakete s hrano oz. materialne dobrine lahko prevzele na razdelilnih mestih partnerskih organizacij. Prve dobave hrane v skladišča partnerskih organizacij so predvidene konec leta 2014.

Novela Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Vlada RS je z novelo uredbe določila, da se ta uredba uporablja tudi v primeru odstranjevanja tekočih odpadkov iz proizvodnje titanovega dioksida z izpuščanjem v vode, pri čemer se v ta namen uporabljajo določbe glede odvajanja industrijske odpadne vode. Hkrati se s spremembami in dopolnitvami zagotovi odpravo nekaterih nejasnosti, ki se izkazujejo pri izvajanju uredbe v praksi.

Dopolnjuje se obrazložitev nekaterih izrazov, dopolnjuje se zahteve glede mesta meritve za nekatere parametre, jasneje se opredeli pogoje glede odvajanja industrijske odpadne vode neposredno ali posredno v vode in pogoje glede odvajanja padavinske odpadne vode, dopolni se izjeme glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja in zahteve glede programa obratovalnega monitoringa. V okviru izjem za obstoječe naprave se jasneje določi zahteve, v katerih primerih in pod kakšnimi pogoji se lahko uveljavlja izjema glede določitve letne količine onesnaževala v odpadni vodi ter izjema glede odvajanja odpadne vode v majhne vodotoke.

Več si preberite TU.

* * *


< OPERATIVNI PROGRAM ZA IZVAJANJE KOHEZIJSKE POLITIKE V OBDOBJU 2014-2020 - FAZNI PROJEKTI