13.06.2014 Starost: 7 let

69. IZREDNA SEJA DRŽAVNEGA ZBORA RS

Ljubljana, 13. 6. 2014 - 69. izredna seja Državnega zbora RS je bila 11. in 12. junija 2014. DZ je med drugim sprejel novelo Zakona o ohranjanju narave, novelo Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter novelo Zakona o političnih strankah. Poslanci pa so brez sklepov zaključili razpravo v o izvajanju okoljskih kohezijskih projektov.


Novela Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP-B)
Novela odpravlja pomanjkljivosti, ki so se zaradi hitrega tehnološkega napredka pokazale pri izvajanju dela zakona, ki izdajo kvalificiranega potrdila veže le na zanesljivo ugotovitev identitete prosilca s pomočjo uradnega osebnega dokumenta, ki vsebuje fotografijo fizične osebe.

Po novem bodo lahko prosilci za izdajo kvalificiranega digitalnega potrdila svojo istovetnost izkazali ali z osebnim identifikacijskim dokumentom v fizični obliki ali z elektronskim podpisom e-vloge, ustvarjenim s kvalificiranim potrdilom. Overitelj bo lahko tako istovetnost prosilca preveril tudi na podlagi veljavnega kvalificiranega potrdila.

Če oseba že ima elektronsko potrdilo, ki ga je izdal kateri od organov, ki je na seznamu nadzorovanih overiteljev, ji tako ne bo treba osebno z osebnim dokumentom vlagati vloge za pridobitev kvalificiranega digitalnega potrdila.

Novela Zakona o političnih strankah (ZPolS-F)
Glede donacij, ki jih stranke dobijo od fizičnih oseb, je Vlada RS oz. Ministrstvo za notranje zadeve v prvotnem predlogu novele določilo, da bodo morali biti prispevki, višji od 50 evrov, vplačani s kreditnimi vplačili ali direktnimi obremenitvami v breme plačilnega računa plačnika prek ponudnikov plačilnih storitev. Poslanci pa so s sprejetim dopolnilom matičnega odbora vladni predlog spremenili tako, da so najvišji še dovoljeni znesek gotovinskega prispevka stranki dvignili z omenjenih 50 evrov na 420 evrov.

Novela znižuje tudi globe, ki lahko stranke doletijo, če pri financiranju ne spoštujejo zakonodaje.

Novela sicer tudi določa, da lahko stranka poleg sredstev, ki ji pripadajo na podlagi volilnega rezultata, pridobi tudi do 50 odstotkov sredstev, ki jih DZ določi v svojem finančnem načrtu za dodatno strokovno pomoč poslancem.

Novela Zakona o ohranjanju narave (ZON-C)
Novela bo zmanjšala nekatere administrativne ovire in bremena, in sicer se bo med drugim pri naravovarstvenih soglasjih razširila možnost določitve primerov, ko se soglasje ne izda, s čimer se bo zmanjšalo število postopkov, hkrati se bo uredilo tudi omejitev časovne veljavnosti soglasij.

Rok za uveljavitev predkupne pravice države do nakupa zemljišč v zavarovanih območjih se bo skrajšal s 60 na 30 dni, delno se bo sprostil promet z zemljišči v državni lasti na naravnih vrednotah.

Novela bo tudi omogočila, da država in lokalne skupnosti sklenejo dogovor, po katerem bodo lahko lokalne skupnosti skrbele tudi za naravne vrednote državnega pomena. Po novem bo lahko en javni zavod upravljal z več zavarovanimi območji, poenostavljeno bo sprejemanje akta o ustanovitvi zavarovalnega območja.

Novela ureja tudi vožnjo s kolesom v naravnem okolju. Vlada je sprva nameravala to področje urediti v novi uredbi, ne v tem zakonu, a so nato, ob podpori vlade, na matičnem odboru DZ v predlog novele vnesli določila glede vožnje s kolesi v naravnem okolju. Tako bo vožnja s kolesi dovoljena po utrjenih poteh, če temu ne bo nasprotoval lastnik ali upravljalec poti. Za utrjeno pot se šteje pas zemljišča, ki se uporablja za hojo ali vožnjo in je za ta namen tudi utrjen. Vožnja s kolesi po planinskih poteh in v gozdnem prostoru zunaj cest, kar urejata posebna zakona, razen v posebnih primerih, ni dovoljena.

Vožnja s kolesom je dovoljena zunaj naravnega okolja, kamor se uvrščajo tudi območja, ki so določena kot površine za šport in rekreacijo in namenjene tudi vožnji s kolesi. S tem bo omogočeno ustanavljanje npr. kolesarskih parkov.

Novela ureja tudi vožnja z motornimi vozili v naravnem okolju. In sicer ne omejuje vožnje, če gre za vozila, namenjena opravljanju gospodarske dejavnosti oz. javne službe. Vožnja v rekreativne namene bo dovoljena po cestah in prometnicah, v naravnem okolju pa le na posebej določenih območjih in prireditvah, ki bodo pridobila potrebna dovoljenja.

Razprava v zvezi z izvajanjem okoljskih projektov, sofinanciranih iz kohezijskih sredstev finančne perspektive 2007 – 2013
Poslanci so razpravljali o izvajanju okoljskih kohezijskih projektov. Srž problema je predvsem 11 okoljskih projektov, za katere ima 34 občin že pridobljena gradbena dovoljenja, izvajalci pa tudi že bančne garancije.

Ker je finančnih sredstev v stari finančni perspektivi za te projekte premalo, je vlada, ki opravlja tekoče posle, v torek z župani dogovorila, naj začnejo s projekti, vložek občin do izdaje odločb pa se bo štel kot dovoljeni strošek. Odločbe naj bi bile po mnenju ministra za kmetijstvo in okolje, ki opravlja tekoče posle, izdane v prvem četrtletju prihodnjega leta. Odločbe se bodo tako izdajale za iztekajoče se večletno finančno obdobje 2007-2013, če bodo tam našli sredstva, sicer pa bodo projekti na prednostni listi za novo perspektivo 2014-2020.

Predlagatelji razprave so prepričani, da je vlada sprejela sklep, ki je za občine zavajajoč in nevaren. Vlado so pozvali, da je treba nemudoma izdati sofinancerske odločbe za te projekte, podpisati pogodbe in se v njih zavezati, da bodo sredstva črpana iz stare ali nove finančne perspektive ali pa iz integralnega proračuna.

Minister je poslance opozoril, da so odločbe, ki nimajo zagotovljenega vira, nezakonite.

* * *


< 62. REDNA SEJA VLADE RS