29.07.2014 Starost: 8 let

68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 29. 7. 2014 - Vlada RS je na 68. redni seji med drugim sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020.


Vlada RS je sprejela Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020, ki ga je na podlagi prispevkov ministrstev in deležnikov pripravila Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Ob tem je pooblastila državno sekretarko za razvoj in evropsko kohezijsko Andrejo Kert, da ga pošlje v sprejem Evropski komisiji.

Partnerski sporazum med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2014-2020 (PS) je strateški dokument za izvajanje kohezijske politike v obdobju 2014–2020. PS mora biti skladen s strategijo EU 2020 o pametni, trajnostni in vključujoči rasti, prav tako pa mora ustrezati zahtevam posameznega sklada EU, tako da bo zagotovljena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija. Vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb in pričakovanih rezultatov. V dokumentu pa so opredeljena tudi horizontalna načela, kot so partnerstvo, spodbujanje enakosti med spoloma, boj proti diskriminaciji in dostopnosti ter trajnostni razvoj.

Ključno pri pripravi dokumenta je bilo usklajevanje z vsemi deležniki in skladnost dokumenta s finančnim in zakonodajnim okvirom EU s področja kohezijske politike ter z obstoječimi strateškimi, programskimi in izvedbenimi dokumenti na ravni EU (Strategija EU 2020, Nacionalni reformni program, Skupni strateški okvir za prihodnje programiranje vseh strukturnih skladov, Stališče služb Komisije o Partnerskem sporazumu in Operativnem programu 2014-2020 za Slovenijo ipd). Dokument je usklajen tudi z obstoječimi strategijami, programi, akcijskimi načrti in drugimi dokumenti na nacionalni ravni.

Koordinacijo priprave dokumenta je vodila Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politik, ki bo dokument (po zagotovitvi končne redakcije dokumenta in morebitnih tehničnih uskladitvah) tudi posredovala v sprejem Evropski komisiji.

 

* * *


< USODA SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ ŠE NI ZNANA