02.04.2021 Starost: 2 let

68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 2.4.2021 Vlada je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Uredba uvaja možnost oblikovanja »varnostne rezerve« pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Namen uvedbe »varnostne rezerve« je zagotoviti 100 odstotno koriščenje vseh razpoložljivih sredstev in doseganje kazalnikov operativnega programa.


Vlada o izpolnjevanju zagotovil akreditacijskega sistema za izvajanje evropske kohezijske politike

 Vlada je sprejela mnenje o izpolnjevanju zagotovil akreditacije sistema za operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020.

 Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 - 2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta kot organ, ki spremlja izpolnjevanje zagotovil akreditacije sistema, določa Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna. Urad je skladno z uredbo dolžan spremljati, ali organi, ki so vključeni v sistem izvajanja kohezijske politike, v celotnem finančnem obdobju 2014 – 2020 izpolnjujejo zagotovila, ki so jih morali izpolnjevati ob akreditaciji sistema. Urad za nadzor proračuna oceni, ali sistem upravljanja in nadzora daje ustrezna zagotovila, ki so bila dana ob akreditaciji sistema v skladu z zahtevami Evropske komisije.

 

Na podlagi izvedenega preverjanja in ocenjevanja je Urad za nadzor proračuna podal mnenje, da organ upravljanja (skupaj s posredniškimi in izvajalskimi organi) in organ za potrjevanje izpolnjujeta merila za imenovanje ob akreditaciji sistema, ki se nanašajo na notranji nadzor, obvladovanje tveganj, dejavnosti upravljanja in nadzorne dejavnosti ter spremljanje.

 

Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020

 Vlada je sprejela Sklep o izpolnitvi celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020.

 

Deleži izpolnitve celoletne obveznosti ravnanja z odpadnimi nagrobnimi svečami za koledarsko leto 2020 so:

-    za družbo PRONS, d. o. o.,                                44,64 odstotka,

-    za družbo SVEKO, d. o. o.,                                30,82 odstotka,

-    za družbo ZEOS, d. o. o.,                   10,63 odstotka,

-    za družbo INTERSEROH, d. o. o.,     13,91 odstotka.

 

 

Novela Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta

 

Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta (uredba) ter jo objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 Uredba uvaja možnost oblikovanja »varnostne rezerve« pri izvajanju Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta. Ministrstva bodo lahko dodelila oziroma s pogodbami o sofinanciranju vezala več sredstev, kot jih je na razpolago. Namen uvedbe »varnostne rezerve« je zagotoviti 100 odstotno koriščenje vseh razpoložljivih sredstev in doseganje kazalnikov operativnega programa. Realizacija upravičenih stroškov potrjenih projektov in programov je lahko namreč nižja od načrtovane. Prav tako je možno, da upravičenci uveljavljajo neupravičene stroške (ugotovitve kontrol in revizij) oziroma od pogodbe o sofinanciranju celo odstopijo ali je ta zaradi nepravilnosti prekinjena.

 Z namenom učinkovitega koriščenja evropskih sredstev se z uredbo skrajšuje tudi rok za pregled vlog in izdajo odločitev o podpori za javne razpise, projekte oziroma programe. Organ upravljanja, Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, vlogo ministrstva po novem potrdi v roku 15 dni od prejema popolne vloge. V primeru nepopolne vloge organ upravljanja v roku sedmih delovnih dni zahteva odpravo pomanjkljivosti oziroma dopolnitev vloge.

 *  *  *


< POGAJANJA S SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA - PREDLOG ZA REGRES V VIŠINI 1300 evrov