24.12.2015 Starost: 7 let

68. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 12. 2015 – Vlada RS je na svoji 68. Redni seji med drugim določila besedilo Sprememb Zakona o varstvu okolja in predloga Resolucije o Nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025, potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi in se seznanila s poročilom o drugem valu migracij in podprla nakup nujne opreme za obvladovanje povečanega števila migrantov. Sprejeta je bila Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav in Prehodni nacionalni načrt za velike kurilne naprave za obdobje 2016 – 2020 in sprememba Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Vlada je izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin in se seznanila s spremembo Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013. Prav tako pa je Vlada RS sprejela poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji in državne ocene tveganj za nesreče. Izdana je bila tudi Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2016 in 2017 in sprejet odgovor na poslansko vprašanje gospoda Bojana Podkrajška.


Spremembe Zakona o varstvu okolja
Spremembe zakona so potrebne predvsem zaradi prenosa evropske direktive (2012/18/EU) o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Rok za prenos in izvedbo direktive je bil 31. 5. 2015. Evropska komisija je na Slovenijo že naslovila uradni opomin zaradi nenotifikacije prenosa, v katerem zahteva izpolnitev obveznosti iz direktive.

Spremembe med drugim prenašajo tudi zahteve evropske direktive (2004/35/ES) o okoljski odgovornosti v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode. Pri pregledu direktive je Komisija ugotovila manjšo pomanjkljivost, ki se nanaša na način ukrepanja povzročitelja, ko pride do okoljske škode, in je predlagala Sloveniji, da jo odpravi.

Prav tako pa se spremembe nanašajo tudi na časovno omejitev okoljevarstvenega dovoljenja (OVD). Sedanji zakon določa, da OVD, izdan za obratovanje naprave ali obrata in izvajanje dejavnosti velja deset let od dneva začetka obratovanja naprave ali obrata oz. izvajanja dejavnosti. Posebej pa ureja postopek podaljševanja OVD. Takšna ureditev se je izkazala za neprimerno, saj povzroča administrativno breme za ministrstvo pri izdaji dovoljenja in administrativno oviro za upravljavca naprave ali obrata oz. izvajalca dejavnosti, po drugi strani pa ne prispeva k večji stopnji varstva okolja. Zato je predlagana ukinitev časovne omejitve OVD. OVD v večini držav članic EU niso časovno omejena, izdajajo pa se pred začetkom obratovanja naprav.

Vlada RS bo predlog novele Zakona o varstvu okolja posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS po rednem postopku.

Več si preberite TU.

* * *


< MESEČNI UTRIP MESECA DECEMBRA