04.02.2010 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

67. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 4. 2. 2010 – Na 67. redni seji je Vlada RS med drugim sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah  Zakona o vrtcih, pogajalska  izhodišča za usklajevanje  predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih. Vlada pa je obravnavala tudi dopolnitev Poročila o pospeševanju črpanja sredstev kohezijske politike in Informacijo o položaju državnega proračuna Republike Slovenije do proračuna Evropske unije.  Predlog Zakona o spremembah

in dopolnitvah  Zakona o vrtcih

Poglavitni

cilj predlaganega zakona je zagotovitev nadaljnje kakovosti predšolske vzgoje v

javnih vrtcih ter povečanje dostopnosti predšolske vzgoje za starše. Dostopnost

vrtca je še posebej otežena v okoljih, v katerih se srečujejo s povečanim

priseljevanjem in s tem povezano demografijo, zato je v zakon vključeno posebno

poglavje, s katerim se opredeljuje zagotavljanje zmogljivosti vrtcev. 

Prav

tako je cilj predlaganega zakona odprava administrativnih ovir za javne zavode,

tako da zakon zaradi specifike vpisnega postopka otroka v vrtec rešuje

posamezna vprašanja postopka, v primeru, kadar je vpisanih več otrok kot je v

vrtcu prostih mest. Z uresničitvijo tega cilja se bodo postopki v vrtcih

poenostavili, pri čemer pa se ohranja že doseženi standard pravne varnosti

staršev pri vodenju in odločanju o postopkih sprejema otrok v vrtec.

V

zakon se vnaša novo določbo, s katero se lahko največ dva oddelka otrok

organizirata tudi v enostanovanjski hišiali stavbi, ki je v skladu s klasifikacijo vrste objektov uvrščena v

skupino upravnih in pisarniških stavb, stavb splošnega družbenega pomena, stavb

za kulturo in razvedrilo in stavb za zdravstvo, za katero je že izdano uporabno

dovoljenje in zato ni potrebna sprememba namembnosti.

Predlog

zakona občinam nalaga obveznost prostorskega načrtovanja vrtcev pri načrtovanju

dejavnosti v prostoru. S tem se bo zagotovilo pravočasno prostorsko načrtovanje

vrtcev, kar je bila do sedaj pomanjkljiva praksa. Občinam pa tudi omogoča, da

je lahko financiranje izgradnje vrtca predmet dogovora med občino in

investitorjem.

Predlog

zakona natančneje opredeljuje postopek, ki ureja vpis in sprejem otrok v vrtec,

kadar je v vrtcu premalo prostih mest za vse otroke, tako da se Zakon o

splošnem upravnem postopku uporablja le v določbah, ki urejajo skrajšani

ugotovitveni postopek. Rešitev je nujna, ker se v praksi v vrtcih kaže, da je

potrebno poenostaviti, skrajšati in poceniti izpeljavo teh postopkov ob

zagotovitvi nezmanjšane pravne varnosti pravic staršev, povezanih z vpisom in

vključitvijo otrok v vrtce.

S predlogom zakona se poenostavljajo evidence, ki jih vodijo vrtci,

tako da se podatki zbirajo z vidika spoštovanja načela sorazmernosti le v

obsegu, ki je potreben glede poteka postopka vpisa in  vključitve v vrtec.

V predlog zakona se za zagotovitev enakega položaja strokovnih

delavcev, ki delajo v vrtcih, s strokovnimi delavci v drugih izobraževalnih

zavodih povzemajo določbe, ki jih je prinesla novela ZOFVI-H glede pravic do

nadaljnjega opravljanja dela na podlagi izpolnjevanja predpisanih pogojev po

predpisih, ki so veljali do uveljavitve šolske zakonodaje na dan 16. 3. 1996. 

Temeljni

namen predloga zakona je dograditev sedanjih določb, na podlagi katerih morajo

občine pravočasno zagotoviti zadostne zmogljivosti v vrtcih oziroma dodatna

prosta mesta, ko se pojavi zadosti staršev, ki želijo otroka vključiti v vrtec,

vendar občina nima dovolj zmogljivosti, 

ter dograditev določb, s katerimi se ureja postopek vpisa in vključitve

otrok v vrtec. Zakon z vidika spoštovanja načela sorazmernosti zbiranja osebnih

podatkov v vrtcih opredeljuje dve ločeni evidenci, ki ju vodijo vrtci, in sicer

posebej za vpisane otroke in posebej za vključene otroke.

 Več o tokratni seji Vlade RS si lahko preberete na.
www.zdruzenjeobcin.si/index.php

* * *


< SESTANEK NA TEMO DIMNIKARSKE PROBLEMATIKE