25.07.2014 Starost: 9 let

67. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 7. 2014 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije, Uredbo o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji, odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca v zvezi s programskimi dokumenti za črpanje sredstev EU ter odgovor na pisna vprašanja državnega svetnika v zvezi z izračunom komunalnega prispevka v primeru, ko se gradnja komunalne opreme financira iz evropskih sredstev. Vlada RS se je tudi seznanila s poročilom o izvajanju Politike reševanja problematike nedovoljenih gradenj, s poročilom o zaključku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v javnem sektorju v letu 2015 ter z izhodišči za pripravo predloga Resolucije o nacionalnem programu razvoja prometa v RS in načrtom aktivnosti za njeno dokončanje. Vlada pa je tudi ustanovila Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Uredba o določitvi parametrov horizontalne sestavine in gravimetričnega dela vertikalne sestavine državnega prostorskega koordinatnega sistema, imen teh sestavin in državne kartografske projekcije
Cilj uredbe je na novi pravni podlagi določiti državni geodetski referenčni sistem, ki je usklajen z Evropskim prostorskim referenčnim sistemom. Zakon o državnem geodetskem referenčnem sistemu namreč določa geodetski referenčni sistem kot sistemsko podlago za določanje in izražanje položaja točk, objektov in pojavov oziroma georeferenciranih podatkov s prostorskimi koordinatami ali z enoličnimi identifikatorji topografskih objektov. Predlagana ureditev je skladna z načeli in določbami Direktive 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (Direktiva INSPIRE), ki je bila v slovenski pravni red prenesena z Zakonom o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI). Direktiva INSPIRE in ZIPI se izrecno nanašata na prostorski referenčni koordinatni sistem.

Državni geodetski referenčni sistem je strokovno utemeljen in tehnološko sodoben sistem, ki vzpostavlja osnovo za enolično in nedvoumno določanje in izražanje prostorskih (georeferenciranih) podatkov. Njegova uporaba omogoča souporabo in medopravilnost prostorskih podatkov na vseh upravnih ravneh na ozemlju Republike Slovenije in povezljivost prostorskih podatkov na ravni Evrope. Vzpostavitev se izvaja v skladu z mednarodnimi priporočili in resolucijami, ki veljajo za ves evropski prostor, primerljivo z drugimi evropskimi državami, hkrati pa se povzema delno že izvedena vzpostavitev. Predlagana rešitev uvaja Evropski prostorski referenčni sistem za določanje in izraţanje poloţaja (ETRS89, EVRS 2007).

Uredba o načinu pisanja zemljepisnih imen na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji
Z uredbo se opredelijo zemljepisna imena na državnih kartah na narodnostno mešanih območjih, pravila pisanja za posamezne vrste zemljepisnih imen ter način pisanja zemljepisnih imen na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji. Z uveljavitvijo uredbe se bo prenehala uporabljati Odredba o pisavi zemljepisnih imen v načrtih in kartah na narodnostno mešanih območjih v Republiki Sloveniji.

Več si preberite TU.

* * *


< ZOS ZASKRBLJEN NAD RAVNANJEM DRŽAVE IN NASPROTUJE PRENAŠANJU BREMEN NA OBČINSKE PRORAČUNE