18.12.2015 Starost: 7 let

67. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 16. 12. 2015 - Vlada RS je na 67. redni seji med drugim sprejela Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode, novelo Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, novelo Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda, novelo Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini, novelo Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju ter mnenje k Predlogu zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč, ki ga je Državnemu zboru RS predložil v obravnavo poslanec. Vlada se je tud opredelila do sklepov, sprejetih na seji Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide ter Odbora za zdravstvo ob obravnavi "Problematike sistemske ureditve celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami".


Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode
V uredbi se združujejo trije dosedanji predpisi, ki urejajo zahteve na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode: Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode.

Poglavitni cilj predlagane rešitve je poenostavitev zakonodaje ter odprava morebitnih podvojenih ali celo neusklajenih zahtev dosedanjih predpisov.

Uredba enako kot navedene dosedanje uredbe ureja emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav, emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav in ukrepe za zmanjševanje onesnaževanja okolja pri odvajanju komunalne odpadne vode iz stavb, v katerih nastaja komunalna odpadna voda. Uredba ureja tudi odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

Z uredbo se glede na dosedanje predpise podaljšujejo roki za izvedbo predpisanih zahtev za aglomeracije s skupno obremenitvijo, manjšo od 2.000 populacijskih enot (PE), kjer se komunalna odpadna voda še ne odvaja v javno kanalizacijsko omrežje, ter roki za ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode iz obstoječih objektov (individualne ureditve) na območjih izven meja aglomeracij.

Novela Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo
Uredba se je uskladila z novo Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Uskladi se izrazoslovje, hkrati se besedilo posameznih členov zaradi odprave morebitnih nejasnosti v praksi spremeni tako, da so določbe jasne in nedvoumne. S spremembami in dopolnitvami se nekatere veljavne zahteve iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav in nekatere veljavne zahteve iz dosedanje Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav vključijo v to uredbo. S tem se zagotavlja, da so zahteve predpisov urejene glede na področje urejanja posameznih podzakonskih predpisov, kot to predvideva zakon, ki ureja varstvo okolja.

Več si preberite TU.

* * *


< PREDSEDSTVO PODPIRA ZAHTEVO K ODSTOPU FINANČNEGA MINISTRA IN PREDSEDNIKU VLADE PREDLAGA SPREMEMBO ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRURAČUNOV ZA LETI 2016 IN 2017 IN OCENJUJE, DA PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE SAMOUPRAVE NI DOBRA PODLAGA ZA NADALJNJO OBRAVNAVO