18.07.2014 Starost: 8 let

66. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 7. 2014 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014, novelo Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč, sklep o povračilu stroškov uporabe agregatov v gospodarstvu zaradi posledic žleda med 30. 1. in 27. 2. 2014 na elektroenergetski infrastrukturi ter v veljavni Načrt razvojnih programov 2014-2017 uvrstila nov projekt - Odprava posledic suše v letu 2013.


Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014

Vlada posreduje Načrt vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju zaščite in reševanja, ter občinam. V 93. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami je določeno, da Vlada RS usmerja in usklajuje organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi ter sprejema letni načrt varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Po 42. členu istega zakona se z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami razčlenijo naloge iz nacionalnega programa.

Državni zbor RS je sedanji nacionalni program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejel z Resolucijo o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009–2015. Po drugem odstavku 10. poglavja resolucije za njeno uresničevanje Vlada Republike Slovenije sprejema letne načrte. Prvi takšen načrt je Vlada Republike Slovenije sprejela 11. marca 2010, za leto 2010.

Na načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2014 poleg obsega izvršitve načrta za leto 2013 vpliva tudi Načrt vaj v obrambnem sistemu ter sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2013 in 2014 ter več usmerjevalnih dokumentov, s katerimi je bodisi Državni zbor Republike Slovenije bodisi Vlada Republike Slovenije določil usmeritve za delovanje ali politiko na posameznem področju. V najširšem smislu to velja tudi za novo Resolucijo o strategiji nacionalne varnosti Republike Slovenije. Temeljne podlage pa predstavlja Proračun za leto 2014.

Uprava RS za zaščito in reševanje je ob upoštevanju prej navedenih podlag zbrala predloge nalog in aktivnosti, ki jih načrtujejo posamezna ministrstva in vladne službe ter nekatere nevladne organizacije.

Temeljni cilj vseh nalog in aktivnosti v tem načrtu bi moralo biti v razmerah gospodarske in finančne krize ter proračunskih omejitev prizadevanje, da se v kar najmanjši meri zmanjša dosežena pripravljenost za odzivanje na naravne in druge nesreče v vseh dejavnostih ter na vseh ravneh, ne glede na vrsto in obseg posamezne nesreče. Temu je prilagojena tudi večina načrtovanih nalog.

Več si lahko preberete Initiates file downloadTUKAJ.

 

 


< SESTANEK Z MINISTROM DRAGONJO GLEDE SREDSTEV 21. ČLENA ZFO-1 IN 8. JAVNEGA POZIVA