11.12.2015 Starost: 7 let

66. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 12. 2015 - Vlada RS je na 66. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima, se seznanila z Informacijo o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij ter z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja sklenila Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence. Vlada se je tudi seznanila s poročilom o aktivnostih Civilne zaščite pri reševanju migrantske problematike v Republiki Sloveniji med 16. septembrom in 16. novembrom 2015 ter podala odgovor na vprašanje poslanca glede finančnih sredstev za migrante.


Novela Uredbe o načinu izplačevanja in merilih za izračun nadomestila za zmanjšanje dohodka iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima
Uredba je sprejeta zaradi uskladitve z novimi predpisi o državni pomoči v kmetijskem sektorju in se z njo le podaljšuje obstoječa državna pomoč za naslednjih pet let. Spremenile so se mejne vrednosti za višino nadomestila na hektar v skladu s Smernicami EU o državni pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju in na podeželju za obdobje 2014 –2020.

Za obdobje 2016 - 2020 imamo dve vrsti zavezancev, tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim več kot 5 let in tiste, ki ga imajo do vključno 5 let. Za tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim več kot 5 let je zgornja meja nadomestila 200 EUR/ha in se lahko poveča do 400 EUR/ha v primeru prepovedi paše. Za tiste, ki imajo uveljavljen vodovarstveni režim do vključno 5 let je zgornja meja nadomestila 500 EUR/ ha in se lahko poveča do 700 EUR/ha v primeru prepovedi paše.

Informacija o stanju izvajanja EU makroregionalnih strategij
Evropska komisija je 28. julija 2015 sprejela Sporočilo Evropske komisije in pripadajoči Akcijski načrt Strategije EU za Alpsko regijo (EUSALP) s ciljem, da bo Strategija potrjena v Evropskem svetu konec leta 2015.

Države in regije se trenutno odločajo glede vodenja posameznih prednostnih področij (akcijskih skupin). V imenu Slovenije je Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, v soglasju z Ministrstvom za okolje in prostor, izrazil pripravljenost za vodenje akcijske skupine 7 s področja ekosistemov in biotske raznovrstnosti (v tandemu z Bavarsko). Za začetek izvajanja EUSALP morajo biti člani akcijskih skupin imenovani do konca letošnjega leta. Zato je potrebno, da ministrstva, ki sodelujejo pri izvajanju EUSALP najkasneje do 15. decembra 2015 imenujejo člane akcijskih skupin in o tem obvestijo nacionalno koordinacijo na MZZ.

Slovenija lahko s svojimi izkušnjami pomembno prispeva k oblikovanju strukture upravljanja in vzpostavitvi potrebnih pogojev za njeno učinkovito delovanje. Da bi svoje izkušnje kar najučinkoviteje udejanjila, je Slovenija ponudila, da v 2016 prevzame prvo predsedovanje EUSALP, kar so sodelujoče države in regije z odobravanjem sprejele. V tem okviru bo, po sprejemu EUSALP na Evropskem svetu, Slovenija gostila konferenco ob zagonu EUSALP, in sicer 25. in 26. januarja 2016 na Brdu pri Kranju. Konferenca je namenjena najširšem krogu zainteresiranih deležnikov. Pričakujemo udeležbo več kot 500 predstavnikov odločevalskih struktur sodelujočih držav in regij, EU institucij, predstavnikov gospodarstva, civilne družbe, nevladnih organizacij in drugih zainteresiranih.

Uspeh makroregionalnega povezovanja je pomembno odvisen tudi od dostopa do finančnih virov. Trenutno Evropska komisija spodbuja vključevanje makroregionalnih strategij v finančne vire EU, osnovni okvir predstavlja spremenjena pravna podlaga Evropskih strukturnih in investicijskih skladov 2014-2020. Temu je bilo namenjeno tudi ministrsko srečanje ministrov pristojnih za EU sklade Podonavja, ki je potekalo v okviru četrtega letnega foruma Strategije EU za Podonavsko regijo, 29. in 30. oktobra 2015 v Ulmu, kjer so pristojni ministri sprejeli tudi skupno izjavo na to temo. Slovenijo je na zasedanju zastopala ministrica Alenka Smerkolj.

Celotno sporočilo je dostopno TU.

* * *


< PROGRAM SODELOVANJA INTERREG V-A SLOVENIJA-HRVAŠKA 2014-2020