11.07.2014 Starost: 9 let

65. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 10. 7. 2014 - Vlada RS je na 65. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju ter novelo Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015. Sklenila je tudi, da bo nadaljevala pogajanja s sindikati javnega sektorja.


Nadaljevanje pogajanj s sindikati javnega sektorja
Vlada RS je pooblastila ministra za notranje zadeve, da nadaljuje pogajanja s sindikati na podlagi sprejetih izhodišč, z dodatnim predlogom, da se v dogovor s sindikati vnese določba, s katero se določi, da dogovor preneha veljati, če do 1. 1. 2015 ne pričnejo veljati spremembe zakonov, ki so potrebne za realizacijo dogovora.

Novela Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju
Pri spremembi uredbe gre za nove opredelitve podatkov, ki so potrebni pri obračunu plač in za katere obstajajo ustrezne pravne podlage. Predvsem se spreminja metodologija in dopolnjujejo šifre posameznih vrst izplačil, ki so že uveljavljena v zakonodaji in kolektivnih pogodbah. Zaradi navedenega pa se spreminja tudi plačilna lista.

Novela Uredbe o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015
Uredba je pripravljena na podlagi Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2014 in 2015 in se dopolnjuje v delu, ki ureja poročanje števila zaposlenih po virih financiranja. Tako se v poročanje števila zaposlenih prikazuje še zaposlene, katerih sredstva za plače se zagotavljajo iz: sredstev prejetih donacij; sredstev EU ali drugih mednarodnih virov, vključno s sredstvi sofinanciranja iz državnega proračuna, in zaposlene, katerih plače se financirajo iz sredstev na podlagi Zakona o ukrepih za odpravo posledic žleda med 30. 1. in 10. 2. 2014, ne glede na vir, iz katerega se financirajo njihove plače.

Navedene zaposlitve so del načrtovanega števila zaposlenih, za katere se poda le ocena predvidenega števila zaposlenih in so izvzete iz zmanjšanja skupnega števila zaposlenih, razen, če predstojnik neposrednega uporabnika proračuna v izhodiščih ne določi drugače.

* * *


< APEL ZOS ZA SPREMEMBO INTERVENCIJSKEGA ZAKONA (ŽLED) IN ZAGOTOVITEV SREDSTEV OBČINAM