17.11.2015 Starost: 7 let

63. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 17. 11. 2015 - Vlada RS je na 63. redni seji med drugim sprejela Poročilo o zadolževanju občin, Smernice za izvajanje aktivne politike zaposlovanja v obdobju 2016-2020, novelo Uredbe o pomožni policiji, Odlok o ukrepih kriznega odzivanja v okviru pristojnosti policije, se seznanila z Informacijo o sklepanju izvedbenih dogovorov o skupnem ukrepanju ter sklenila Pogodba o donaciji med Republiko Slovenijo in Razvojno banko Sveta Evrope.


Poročilo o zadolževanju občin
V skladu z določili ZJF in podzakonskega akta, so občine o svojem zadolţevanju in zadolţevanju pravnih oseb javnega sektorja, katerih ustanoviteljice so ali v katerih imajo prevladujoč vpliv, dolţne poročati Ministrstvu za finance. Poročilo je pripravljeno na podlagi podatkov, ki so jih občine posredovale v aplikaciji eDolg-občine, usklajenih s premoţenjskimi bilancami občin.

Skupna zadolţenost občin (občin in lokalnih pravnih oseb) se je tudi v letu 2014 povečala in je konec leta 2014 znašala 899,2 milijona EUR oz. 2,41 % BDP. Povprečni skupni dolg na prebivalca je bil 437 EUR.

V strukturi skupne zadolţitve so 81 % predstavljali dolgovi občin in 19 % dolgovi pravnih oseb v občinah.

V letu 2014 je MF 105 občinam izdalo 146 soglasji k zadolţitvi. Skupni obseg novih zadolţitev na podlagi soglasij je znašal 136,4 milijona EUR. Povprečna zadolţenost lani obravnavanih občin je bila 6,1 % njihovih v predhodnem letu realiziranih prihodkov.

Občine so se zadolţevale predvsem za investicije, predvidene v občinskem proračunu, trinajst občin se je zadolţilo za sredstva sofinanciranja investicije iz proračuna Evropske unije, ena pa za upravljanje z dolgom.

Kljub povečanju skupne zadolţenosti lokalnih skupnosti v primerjavi s predhodnim letom Ministrstvo za finance ocenjuje, da obseg njihove zadolţenosti na globalni ravni ni zaskrbljujoč. Kritična ostaja prezadolţenost nekaj posameznih občin, ki imajo velike teţave zaradi več let neporavnanih dolgov, ter nove prikrite in nezakonite zadolţitve, s katerimi je nekaj občin preseglo zakonske okvire. Ministrstvo za finance občine pri sanaciji razmer lahko usmerja, nima pa moţnosti ukrepanja. Enako kot odgovornost za nezakonito zadolţevanje, je namreč tudi odgovornost za sanacijo proračuna v celoti na občinah. Veljavne pravne podlage sankcij za odgovorne ne predvidevajo. Poudarjajo, da gre za manjše število občin.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< TISKOVNA KONFERENCA ZDRUŽENJ OBČIN