28.02.2020 Starost: 3 let

62. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 28. 2. 2020 - Vlada RS se je na svoji 62. redni seji med drugim seznanila s Poročilom o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19) in sprejela Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije. Vlada je sprejela tudi mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah v državni zbor in ga pošlje Državnemu zboru Republike Slovenije. Sprejeti pa so bili tudi odgovori na več poslanskih vprašanj, med drugim na vprašanje v zvezi z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019, v zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike v prihodnjem programskem obdobju 2021–2027, v zvezi s športno infrastrukturo in na vprašanje v zvezi z ukrepi pri spopadanju s stanovanjsko krizo.


Poročilo o stanju in ukrepih v zvezi s pojavom novega koronavirusa SARS-CoV-2 (COVID-19)
Situacija v Sloveniji

Glede na omejene izbruhe in potrjene primere v sosednjih državah in drugje po svetu je možnost pojava virusa v Sloveniji velika. Situacija je zelo dinamična, a pod nadzorom. Zelo pomembno je, da smo pripravljeni na sorazmerno ukrepanje tako pri preprečevanju okužbe kot tudi pri omejevanje širjenja okužbe. Do 27. 2. 2020 do 12. ure v Republiki Sloveniji nimamo potrjenega nobenega primera.

Srečanje z vodstvi bolnišnice je potrdil, da so bolnišnice relativno dobro pripravljene na sprejem prvih okuženih bolnikov s koronavirusom. Celotna komunikacija in koordinacija bolnišnic, ki bodo zdravile bolnike s COVID-19, bo centralizirana prek krizne skupine na Ministrstvu za zdravje in se bo izvajala prek dogovorjenih komunikacijskih poteh. V petek je predviden tudi sestanek z izvajalci zdravstvene dejavnosti na primarni ravni.

Koordinacijska skupina za obvladovanje nalezljivih bolezni v zdravstvu je določila vstopne točke za pregled in obravnavo pacientov s sumom na okužbo z COVID-19, in sicer bodo to zdravstveni domovi, ki imajo organizirano 24-urno službo nujne medicinske pomoči. Po sklepu Vlade se bo tudi sprostila dodatna zaščitna oprema iz blagovnih rezerv. Javnim zdravstvenim zavodom bo zagotovljeno dovolj zaščitne opreme za zdravstveno osebje in tudi paciente, ki jih bodo obravnavali. Opremo iz blagovnih rezerv bomo koordinirano, po posvetu z epidemiologi, razdelili po terenu glede na stanje in potrebe.

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije
Vlada je sprejela celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), skladno z evropsko uredbo o upravljanju energetske unije in podnebnih ukrepov. NEPN je strateški dokument, ki za obdobje do leta 2030 (s pogledom do 2040) določa cilje, politike in ukrepe Slovenije na petih razsežnostih energetske unije: razogljičenje (emisije toplogrednih plinov (TGP) in obnovljivi viri energije (OVE), energetska učinkovitost, energetska varnost, notranji trg energije ter raziskave, inovacije in konkurenčnost.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< NOVA KOALICIJSKA POGODBA NAPOVEDUJE DVIG POVPREČNINE