06.06.2014 Starost: 6 let

61. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 6. 6. 2014 - Vlada RS je na 61. redni seji med drugim sprejela novelo Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin ter novelo Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin. Vlada RS je sprejela tudi mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A).


Novela Uredbe o podatkih o lastnostih nepremičnin v registru nepremičnin
To uredbo, s prilogami, je bilo treba spremeniti in dopolniti, da se:

  1. zagotovi usklajenost s Šifranti registra nepremičnin in katastra stavb, ki je bil po uveljavitvi uredbe (v kateri so uporabljene šifre Šifrantov registra nepremičnin in katastra stavb), v letu 2013 dvakrat spremenjen;
  2. odpravijo manjše nedoslednosti besedila členov in prilog uredbe;
  3. opravijo nekateri redakcijski popravki.

Spremembe uredbe o modelih vrednotenja nepremičnin se vsebinsko neposredno ne dotikajo problematike, ki jo v sodbi obravnavalo Ustavno sodišče RS – z njimi se zagotavlja usklajenost predpisa s šifranti, bolj določno pojasnjuje načine vrednotenja in zagotavlja uskladitev z dejanskim načinom vrednotenja.

Novela Uredbe o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin
Uredbo o določitvi modelov vrednotenja nepremičnin je bilo treba spremeniti in dopolniti, da se zagotovi usklajenost s Šifranti registra nepremičnin in katastra stavb, ki je bil po uveljavitvi uredbe (v kateri so uporabljene šifre Šifrantov registra nepremičnin in katastra stavb), v letu 2013 dvakrat spremenjen, da se odpravijo manjše nedoslednosti besedila členov in prilog uredbe ter opravijo nekateri redakcijski popravki.

Spremembe in dopolnitve v ničemer ne spreminjajo oblikovanja modelov vrednotenja nepremičnin oziroma nimajo vpliva na način vrednotenja nepremičnin, evidentiranih v registru nepremičnin.

Mnenje Vlade o zahtevi za oceno ustavnosti predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1A)
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o zahtevi za oceno ustavnosti Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 57/08 - ZFO-1A) – U-I-164/13 -1, ki jo je vložila Mestna občina Ljubljana, in ga pošlje Ustavnemu sodišču RS in Državnemu zboru RS.

Vlada meni, da je zahteva predlagateljice za oceno neustavnosti ZFO-1A, ker ta ni odpravil posega v obseg sredstev, do katerega so bile občine upravičene v primerjavi Zakona o financiranju občin (ZFO-1) s prejšnjo ureditvijo, in ni odpravil že nastalih škodljivih posledic, neutemeljena. Vlada meni, da niti z ZFO-1 niti z ZFO-1A ni bilo na neustaven način poseženo v obseg njenih prihodkov in ji niso nastale protipravne škodne posledice. Mestna občina Ljubljana je v vseh proračunskih letih, v katerih se je uporabljal ZFO-1A, svojo primerno porabo financirala s svojimi prihodki od dohodnine, ni bila udeležena pri sredstvih solidarnostne izravnave in ni prejemala finančne izravnave iz državnega proračuna.

* * *


< POMOČ OBČINAM NA HRVAŠKEM, SRBIJI TER BOSNI IN HERCEGOVINI