13.02.2020 Starost: 184 dni

61. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 2. 2020 - Vlada RS je na svoji 61. redni seji med drugim sprejela Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020, stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020 ter stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora. Prav tako pa je Vlada RS podala odgovore na poslanska vprašanja, med drugim na vprašanje v zvezi s financiranjem občin in reformo lokalne samouprave ter v zvezi s spodbujanjem večje zaposljivosti zdravnikov in negovalnega kadra oziroma zdravstvenega osebja.


Program porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020
V skladu s petim odstavkom 33. člena Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS (ZGGLRS) s sredstvi proračunskega sklada za gozdove (Gozdni sklad) upravlja in z njimi razpolaga ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, na podlagi letnega programa porabe sredstev, ki ga na predlog ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, sprejme vlada.

V Programu porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020 se načrtuje višina prihodkov iz naslova razpolaganja z državnimi gozdovi, naslova letnega nadomestila za upravljanje državnih gozdov in naslova prihodkov iz koncesijske dajatve po 3. točki prvega odstavka 42. člena ZGGLRS.

Prav tako se s Programom porabe sredstev proračunskega sklada za gozdove za leto 2020 načrtuje poraba za financiranje nalog, ki so opredeljene v četrtem odstavku 33. člena in tretjem odstavku 36. člena ZGGLRS, in sicer za financiranje pridobivanja gozdov, nalog v zvezi z razpolaganjem z državnimi gozdovi, obveznosti Republike Slovenije iz pridobitve lastninske pravice na gozdovih na podlagi zakona, ki ureja dedovanje, ukrepov na območju Natura 2000 v zasebnih gozdovih, obveznosti do občin iz 35. člena ZGGLRS, obveznosti iz naslova davkov, prispevkov in drugih obveznih dajatev, ki izvirajo iz lastninske pravice na državnih gozdovih, promocijo rabe lesa in lesnih proizvodov ter gozdno-lesnih verig in nalog v zvezi s prevozom, hrambo in prodajo zaseženih in odvzetih gozdnih lesnih sortimentov, ki jih izvaja družba SiDG, d. o. o., na podlagi zakona, ki ureja gozdove.

Stališče do sporočila Evropske komisije o Letni strategiji za trajnostno rast za leto 2020
Evropska unija je prevzela novo paradigmo rasti, to je Evropski zeleni dogovor, ki predstavlja novo strategijo rasti. Novi model rasti mora vzeti v zakup omejenost naravnih virov, zagotavljanje delovnih mest in dolgoročno blaginjo vseh ljudi. Komisija v dokumentu predlaga tudi nov fokus Evropskega semestra na doseganje ciljev trajnostnega razvoja.

Slovenija se strinja s ključnimi usmeritvami prihodnjega razvoja EU kot celote. Potrebno se je soočiti z okoljskimi izzivi, izzivi, povezanimi s staranjem, in digitalizacijo. Ob tem je ključna rast produktivnosti ob hkratnem ohranjanju makroekonomske stabilnosti.

Stališče k sporočilu Komisije glede Evropskega zelenega dogovora

Slovenija se zaveda, da je spopadanje s podnebnimi in okoljskimi izzivi najpomembnejša naloga te generacije. Zato pozdravlja Evropski zeleni dogovor (EZD) kot okvir za določitev pristopa EU k trajnostni rasti, s ciljem preobrazbe EU v pravično in uspešno družbo s konkurenčnim gospodarstvom, ki najkasneje do leta 2050 ne bo ustvarjalo neto emisij toplogrednih plinov in v katerem bo gospodarska rast ločena od rabe virov, zdravje državljanov pa bo zaščiteno pred nevarnostmi, ki izhajajo iz okolja. V tem oziru pozdravlja postopno integracijo Agende 2030 in ciljev trajnostnega razvoja v temeljne razvojne dokumente in procese v EU. Prizadevala si bo, da bodo te vsebine primerno upoštevane v napovedanih strateških dokumentih, nacionalne posebnosti in potrebna finančna sredstva pa upoštevane pri določenih ukrepih, ki jih predvideva EZD.

Več si lahko preberete TU.

* * *


< ODMERA LETNEGA DOPUSTA V LETU 2020 – ZDDO-H