06.11.2015 Starost: 7 let

61. REDNA SEJA VLADE RS

5. 11. 2015 - Vlada RS je na 61. redni seji med drugim sprejela devet uredb o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin, odgovor na zahteve in predloge pogajalske skupine sindikatov javnega sektorja za varčevanje v javnem sektorju, mnenje o zahtevi mestnih občin za oceno ustavnosti financiranja občin ter mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno odloča o Zakonu o javnem naročanju (ZJN-3).


Uredbe o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin
Vlada RS je izdala devet uredb o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin, in sicer:

 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin T-9/68, VB-2/04 in izvira Toplice za ogrevanje in potrebe kopališč hotelov na Bledu,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča - v Termah Paradiso Cvetkovič Marjan s.p. iz vrtine VC-1/09,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin VE-1/57, VE-2/57 in VE-3/91 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Banovci,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin Le-1g/97, Pt-20/49 in Pt-74/50 za ogrevanje in potrebe kopališča Terme Lendava,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališč Thermane d. d. iz vrtin K-1/72, K-2/95 in V-7/67,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča – Terme Maribor iz vrtin MB-1/90, MB-2/91 in MB-4/92,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode iz vrtin B-2/85 in B-3/88 za potrebe kopališča Terme Zreče,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za ogrevanje in potrebe kopališča v Termah Dobrna iz izvira Zdraviliški dom in iz vrtine V-8/76,
 • Uredbo o koncesiji za rabo termalne vode za potrebe kopališča LifeClass Portorož iz vrtine HV-1/94.

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je v letu 2015 intenzivno pristopilo k reševanju problematike nepodeljenih koncesij. Pripravilo je koncesijske akte, izvedlo več posvetovanj z deležniki.

Osnovni razlogi za podelitev koncesij:

 • podelitev koncesij predstavlja izpolnitev obvez Slovenije, ki izhajajo iz določb Direktive 2000/60/ES (točka (e) tretjega odstavka 11. člena);
 • podelitev koncesij obstoječim uporabnikom vode predstavlja tudi izvedbo dopolnilnega ukrepa DUPPS8.6 - Prepovedi, pogoji in omejitve rabe vode iz termalnih vodonosnikov, ki je priloga veljavnega Načrta upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uredba o načrtu upravljanja voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/11 in 49/12));
 • podelitev koncesij predstavlja odpravo tveganja zaradi obstoja nedovoljenih državnih pomoči;
 • podelitev koncesij predstavlja izvedbo popravljalnih ukrepov, ki jih je predložilo in potrdilo računsko sodišče v svoji reviziji o izvajanju Zakona o vodah za leti 2009 in 2010;
 • obravnavana uredba in vse ostale koncesijske uredbe, ki so v pripravi z vsemi določbami o pogojih, vrednotenju, določanju načina rabe,.. povsem sledijo sprejetim odločitvam vlade, da vzpostavi namenski sklad za vode v letu 2015 (kar je že izvedeno), reorganizira področje upravljanja z vodami (kar se izvaja v letu 2015) ter vzpostavi sistemski vir za financiranje ukrepov varstva, rabe in financiranja skozi navedeni sklad;
 • podelitev koncesij in zagotovitev pravne podlage za zaračunavanje plačila za koncesijo predstavlja odpravo neenakopravnega obravnavanja uporabnikov vode;
 • podelitev koncesij odpravlja odpravo negotovosti in težav, na katere so opozarjali uporabniki vode, kot so nezmožnost pridobivanja kreditov, različnih subvencij in podobno;
 • podelitev koncesij predstavlja odpravo pravne negotovosti uporabnikom vode;
 • podelitev koncesij omogoča izvajanje lastniške funkcije subjektov, ki rabijo vodo v primeru prodaje, stečaja in podobno;
 • ureditev tega področja predstavlja ureditev in vzpostavitev spremljanja podeljenih vodnih pravic in dejanske rabe vode, vzpostavitev ustreznih evidenc in nadzora nad odvzemanjem vode, kar je predpogoj za izpolnjevanje ciljev doseganja dobrega stanja voda.

Predvideni sistem obračuna koncesnin je stimulativen na način možnega bistvenega znižanja obveznosti družb za rabo vode v primerih, ko družbe želijo znižati porabo vode in s tem tudi omogočiti drugim potencialno zainteresiranim novo rabo vode, predvsem pa zagotoviti na vodonosnikih vzdržno in trajno rabo ter dobro stanje. Postopen prehod na polno plačilo koncesnine (v letu 2020) tudi omogoča družbam, da časovno in finančno lahko izvedejo svoje izboljšave.

S sprejemom uredb je vlada zaključila desetletno obdobje, ko navedeni uporabniki vode, kljub dejansko izvedeni rabi, niso imeli podeljenih koncesij za rabo te vode. Vlada je prepričana, da predlagana vsebina uredb dopušča tako koncendentu (RS) kot koncesionarjem usmerjeno, sprejemljivo, trajno in zanesljivo uporabo vodnih virov v prihodnje.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete TU.

* * *


< ASISTENT ZA VSE OBČINE