24.12.2009 Starost: 13 let
Kategorija: Novice

60. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 24. 12. 2009 – Na 60. redni seji je Vlada RS med drugim določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona, sprejela Normativni delovni program Vlade Republike Slovenije za leto 2010 in Uredbo o sofinanciranju zavarovalne premije za zavarovanje kmetijske proizvodnje za leto 2010. Prav tako pa je Vlada RS sprejela Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud, Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede in Uredbo o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju. Vlada je tudi imenovala novo državno sekretarko v Službi Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, s sklepom razrešila in imenovala predsednico in člana Sveta za integracijo tujcev ter določila besedilo Deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU do junija 2011.  Uredba o dodeljevanju

regionalnih spodbud

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

določa, da vlada izda uredbo, s katero

podrobneje določi pogoje, merila in postopek dodeljevanja regionalnih spodbud

ter uredi postopek brezplačnega prenosa državnega stvarnega in finančnega

premoženja v last lokalnim samoupravnim skupnostim zaradi vlaganja tega

premoženja v razvojne programe. Uredba določa kriterije (pogoje in merila) in

postopek dodeljevanja regionalnih spodbud ter ureja pogoje in merila ter

postopek brezplačnega prenosa stvarnega in finančnega premoženja države v last

lokalnim samoupravnim skupnostim zaradi vlaganja tega premoženja v razvojne

programe.

Regionalne spodbude so spodbude, ki vplivajo na regionalni razvoj in jih ministrstva ter drugi proračunski uporabniki namenjajo za sofinanciranje projektov iz izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov oziroma t.i. regijskih projektov. Dolgoročno indikativno se načrtujejo in usklajujejo z regionalnimi razvojnimi programi, državnim razvojnim programom in programskimi dokumenti, ki jih Vlada RS pripravlja v skladu s pravnim redom EU.

V postopku priprave državnega proračuna se določijo vsebine in projekti, ki imajo značaj regionalnih spodbud. Usklajevanje izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov s programi državnih resorjev vodi Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Postopek dodeljevanja regionalnih spodbud je dvofazni. V prvi fazi izvede služba povabilo regionalnim razvojnim agencijam za predložitev izvedbenih načrtov. V drugi fazi izvedejo državni resorji javni poziv prijaviteljem projektov  iz izvedbenih načrtov za vložitev vlog za dodelitev regionalnih spodbud. 

Uredba ureja tudi sofinanciranje nalog regionalnih

razvojnih agencij. S 60-odstotno utežjo se upošteva fiksni del, ki je enak za

vse razvojne regije, in s 40-odstotno utežjo spremenljivi del. Slednji je

odvisen od števila občin na območju razvojne regije (25-odstotna utež) in

indeksa razvojne ogroženosti regije (75-odstotna utež).

Do pomoči regionalne pomoči pri komunalnem urejanju romskih

naselij so po uredbi upravičene občine, ki aktivno razrešujejo romsko

problematiko. V občini mora biti izvoljen predstavnik romske skupnosti v

občinskem svetu ali ustanovljeno posebno delovno telo občinskega sveta za

spremljanje položaja romske skupnosti, katerega člani so tudi predstavniki

romske skupnosti. Pomoč se lahko dodeli za sofinanciranje vodovodnih sistemov,

kanalizacijskega omrežja, elektrifikacijo strnjenih naselij, novogradnje ali

rekonstrukcije lokalnih cest in poti ter odkup zemljišč za ureditev romskih

naselij.

V drugem delu uredba določa merila in pogoje za prenos

državnega premoženja na samoupravne lokalne skupnosti. Postopek vodi SVLR, ki

najprej preveri, ali bo premoženje uporabljeno v razvojnih programih in

kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo postopka. Premoženje mora biti

ocenjeno, o konkretnem prenosu pa sklepa vlada. V pogodbi mora biti določilo,

ki preprečuje odtujitev prenesenega premoženja v naslednjih petih letih. 

Uredba o napredovanju javnih

uslužbencev v plačne razrede  

Dopolnitev uredbe je

potrebna zaradi načina ocenjevanja delovne uspešnosti za namen napredovanja za

tiste direktorje, ki so zaposleni v državnih organih in upravah lokalnih

skupnosti. 

Novela uredbe določa, da

se direktorjem v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za posamezno leto mandata upošteva ocena

delovne uspešnosti, ki jim je dodeljena v skladu z  Zakonom o javnih uslužbencih – ZJU. Ta

zakon napotuje, da se ocenjevanje uradnikov izvaja na podlagi zakona, ki ureja

sistem plač v javnem sektorju. Le- ta pa določa, da se način in postopek

preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje javnih uslužbencev, torej

tudi njihovo ocenjevanje, določi z uredbo, ki ureja napredovanje ostalih javnih

uslužbencev v plačne razrede. 

Zaradi vladnih ukrepov za

ublažitev gospodarske krize so javni uslužbenci, mednje sodijo tudi direktorji,

zaposleni v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za leto 2009 prejeli del plače za

redno delovno uspešnost za januar, februar in marec, zato je predlagatelj vezal

njihovo ocenjevanje za namen napredovanja na določitev ocene po postopku in na

način, kot je določen za ostale javne uslužbence v tej uredbi. 

Direktorjem v javnih

zavodih, javnih agencijah, javnih skladih in drugih osebah javnega prava

se  delitev sredstev za redno delovno

uspešnost določa na letni ravni, zato se jim bo ocena za namen napredovanja za

leto 2009 lahko določila. V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona

o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009 pa jim bo v

letu 2010 za leto 2009 izplačan del plače za redno delovno uspešnost v višini

3/12 zneska za redno delovno uspešnost, do katerega bi bili upravičeni. 

Uredba o enotni metodologiji in

obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju

Sprememba uredbe je zlasti

posledica realizacije odločitve Ustavnega sodišča v zvezi s plačami pravosodnih

funkcionarjev. V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in

izplačilo plač v javnem sektorju je dopolnjen tretji odstavek 6. člena, ki

natančneje določa, da se bruto urna postavka na osnovi povprečne mesečne

delovne obveznosti 174 ur upošteva tudi v vseh tistih primerih, ko je

funkcionar ali javni uslužbenec zaposlen sicer za polni delovni čas, vendar je

njegovo število ur tedenske delovne obveznosti določeno nižje kot 40 ur

tedensko, pri tem pa je določeno, da se takšno zaposlitev za skrajšani delovni

čas šteje kot polni delovni čas.

Uredba določa enotno

metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju, na

podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu

plač v javnem sektorju izplačevalci obračunavati in izplačevati plače.

Omogočila bo tudi izplačilo dodatka za nadurno delo v primerih, ko je s predpisom

ali kolektivno pogodbo določeno, da se ure dela opravljene v delovnem času

preko polnega delovnega časa lahko koristijo kot proste ure in se nadure ne

izplačajo.

 Več o sprejetih sklepih si lahko prebereta na:
www.zdruzenjeobcin.si/index.php


< PREDSEDNIK ZOS PISAL ŽUPANJAM IN ŽUPANOM