30.05.2014 Starost: 9 let

60. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 30. 5. 2014 - Vlada RS je na 60. redni seji med drugim sprejela spremembo Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ter se seznanila z oceno stroškov intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda.


Novela Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013

Uredba o ukrepih 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 (Uradni list RS, št. 28/11, 37/11-popr., 103/11, 87/12 in 63/13) določa izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP RS za obdobje 2007–2013, ki ga je potrdila Evropska komisija.

S temi spremembami uredbe PRP se podaljšuje obdobje izvajanja ukrepov na podlagi tako imenovane tranzicijske uredbe (Uredbe 1310/2013/EU) in se urejata tudi ukrepa 112 »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« in 125 »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva«, v skladu s PRP 2007–2013, ki se izvajata tudi v letih 2014 in 2015 za izvajanje Uredbe 1310/2013/EU. Na podlagi te spremembe bosta objavljena dva javna razpisa, in sicer »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij« - ukrep 112 ter »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva« - ukrep 125. Ureja pa se tudi način izvajanja ukrepov LEADER, ki je z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 26/14) v pristojnosti Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Ocena stroškov intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda
Stroški intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 31. januarjem in 27. februarjem 2014 skupaj znašajo 40.055.984,30 EUR.

Ob tem je vlada odločila, da se Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje iz sredstev proračunske rezerve povrnejo stroški intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči v skupni višini 107.558,62 EUR, in sicer:

  • razliko med že prejetimi sredstvi in končnim obračunom stroškov za namen oskrbe, nastanitve in zagotavljanje pogojev za delovanje tujih enot, ki so izvajale zaščito, reševanje in pomoč, v višini 21.654,90 EUR;
  • za zanovitev in vzdrževanje državnih rezerv materialnih sredstev, ki so bila uporabljena, porabljena ali uničena v intervencijah, v višini 30.084,81 EUR;
  • za delovanje državnega ter regijskih štabov in enot ter služb civilne zaščite v višini 21.918,91 EUR;
  • za poplačilo nadomestil plače in povračil stroškov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči operativnih članov prostovoljnih gasilskih društev, aktiviranih na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja, v višini 33.900,00 EUR.

Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje se iz sredstev proračunske rezerve dodelijo še sredstva za izplačilo intervencijskih stroškov javnim in drugim reševalnim službam v višini 1.141.732,69 EUR, od tega:

 

  • Gasilski zvezi Slovenije za delovanje prostovoljnih gasilskih društev, aktiviranih na podlagi državnega načrta zaščite in reševanja, v višini 1.095.819,00 EUR;
  • Gorski reševalni zvezi Slovenije v višini 14.984,55 EUR;
  • Jamarski zvezi Slovenije v višini 8.645,14 EUR;
  • Rdečemu križu Slovenije v višini 19.500,00 EUR;
  • Zvezi tabornikov Slovenije v višini 2.784,00 EUR.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, bo skupaj z Ministrstvom za finance v roku 60 dni pripravilo predlog poravnavanja pripoznanih intervencijskih stroškov upravičencev, v roku 90 dni pa predlog predpisa, ki bo na sistemski ravni urejal poravnavanje pripoznanih intervencijskih stroškov ob naravnih in drugih nesrečah, ko je aktiviran ustrezen državni načrt zaščite in reševanja.

Poročilo obravnava oceno stroškov intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 31. januarjem in 27. februarjem 2014. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje je 27. februarja 2014 pozvala k zbiranju navedenih stroškov na vseh ravneh (državna, regijska in občinska).

Do 20. marca 2014 so poročila posredovali Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kulturo, Gasilska zveza Slovenije, Rdeči križ Slovenije, Jamarska zveza Slovenije, Gorska reševalna zveza Slovenije, Zveza tabornikov Slovenije, prizadete občine ter Telekom Slovenije.

Na podlagi pridobljenih podatkov stroški intervencij in nujnih ukrepov pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 31. januarjem in 27. februarjem 2014 znašajo 40.055.984,30 EUR.

* * *


< NAPOVEDNIK DOGODKOV V TEDNU OD 26. DO 30. MAJA 2014 (copy 1)