04.08.2015 Starost: 8 let

60. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 8. 2015 - Vlada RS je na včerajšnji 60. dopisni seji med drugim sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020.


Gre za vsebinsko in finančno razčlenitev operativnega programa, ki določa način doseganja specifičnih ciljev operativnega programa z že zelo konkretnimi ukrepi in je hkrati tudi podlaga za pripravo državnega proračuna. Sprejme se za programsko obdobje 2014–2020 in se dopolnjuje oziroma spreminja najmanj pred vsakokratnim sprejetjem ali spremembo državnega proračuna oziroma po vsakokratnem rebalansu državnega proračuna. Spremembe Odloka bo vlada objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko (SVRK) je v skladu z Uredbo o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta v sodelovanju z ministrstvi (posredniškimi organi) pripravila spremembo izvedbenega načrta operativnega programa (INOP). Gre za spremembo Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, ki ga je Vlada RS sprejela 9. 7. 2015. Na podlagi predlogov posameznih resorjev ter nadaljnjih usklajevanj se izvedbeni načrt spreminja tako, da se za nadaljnjo izvedbo pri nekaterih prednostnih naložbah razporejajo sredstva iz proračunskih postavk SVRK, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, na posamezne proračunske uporabnike. Kot izhaja iz gradiva, prihaja tudi do spremembe dinamike po posameznih letih, pri prednostnih oseh 2., 3., 8., 9., 10. in 11. pa se dodatno prerazporeja sredstva posameznim proračunskim porabnikom.

Namen INOP je zagotoviti celovit pregled nad izvajanjem evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji, predvideno dinamiko izvedbe in zagotavljanje doseganja specifičnih ciljev operativnega programa. Gre za večletno načrtovanje, ki vsebuje vsebinsko in postopkovno opredelitev načinov izbora operacij na ravni posameznega specifičnega cilja. Tovrstno načrtovanje prispeva k obvladovanjem tveganj glede prevzetih obveznosti (t.i. pravilo N+3) in v povezavi z okvirjem uspešnosti oz. z zagotavljanjem 6% rezerve za uspešnost operativnega programa.

Ker za nekatere prednostne naložbe še niso izpolnjene predhodne pogojenosti, ki bi omogočale razporeditve sredstev na posamezne neposredne proračunske uporabnike, bo predvidoma v sredini septembra 2015 vlada pripravila dodatno nadgradnjo INOP.

INOP je objavljen na spletnih straneh www.svrk.gov.si in www.eu-skladi.si.

* * *


< PRIČELO SE JE ODDAJANJE VLOG ZA ODPIS DOLGOV