25.10.2018 Starost: 4 let

6. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 25. 10. 2018 - Vlada RS je na svoji 6. redni seji med drugim sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014-2020. Prav tako je Vlada RS sprejela predlog stališča Slovenije glede Večletnega finančnega okvira EU za obdobje 2021–2027 in se seznanila s predlogi projektov za tehnično pomoč v zvezi z izvajanjem programa Evropske komisije za podporo strukturnim reformam.


Spremembe in dopolnitve Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo
S spremembami in dopolnitvami uredbe se rešuje stanje pri nekaterih izvajalcih obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja oz. obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov (izvajalci javne službe), katerih kapacitete predhodnega skladiščenja ali skladiščenja odpadne embalaže so presežene, zaradi česar obstaja tveganje za varstvo okolja in zdravje ljudi ter za doseganje predpisanih okoljskih ciljev na področju ravnanja z odpadki. Izvajalcem javne službe se s tem omogoča, da odpadno embalažo, ki je niso prevzele družbe za ravnanje z odpadno embalažo, sami oddajo v nadaljnjo obdelavo izvajalcem obdelave in določa pogoje, pod katerimi jo lahko oddajo. Ta ukrep je nujen, ker je treba preprečiti nadaljnje kopičenje odpadne embalaže pri izvajalcih javne službe. Stroške ravnanja z odpadno embalažo, ki jih bo imel izvajalec obdelave odpadkov, bo pod določenimi pogoji in v omejeni višini začasno krila Republika Slovenija.

Občutno povečanje količin komunalne odpadne embalaže, ki pri izvajalcih javne službe ostajajo predhodno skladiščene ali skladiščene dalj časa, je resen higienski (zdravstveni) in okoljski problem, saj je komunalna odpadna embalaža onesnažena z ostanki živil in drugega embaliranega blaga. Na prostem prihaja do pospešenega razkrajanja ostankov blaga, kar botruje pogosto nevzdržnem smradu. Obenem pa ostanki živil pritegujejo glodavce in žuželke in predstavljajo idealne pogoje za njihovo hitro razmnoževanje. Zaradi prevelikih količin skladiščene komunalne odpadne embalaže je ponekod že prišlo do takšnega razmnoževanja glodavcev in žuželk, da so te začele vdirati v bližnje stanovanjske hiše. Vse manj obvladljivo razmnoževanje glodavcev in žuželk pa predstavlja povečano nevarnost širjenja nalezljivih bolezni. Velike količine skladiščene komunalne odpadne embalaže povečujejo tudi požarno ogroženost, kar se je pred časom pokazalo pri požarih odpadkov v različnih krajih Slovenije.

Določeni so pogoji, pod katerimi bo Republika Slovenija prevzela začasno kritje stroškov ravnanja z odpadno embalažo. Izvajalec obdelave bo moral Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) poslati račun in priložiti zahtevano dokumentacijo. Ministrstvo bo preverilo zahtevano dokumentacijo in plačalo račun, če bo predložena dokumentacija ustrezna in popolna. Ministrstvo bo plačanem računu obvestilo izvajalca javne službe. MOP ne bo krilo stroškov ravnanja z odpadno embalažo v delu, ki bo presegel 120 evrov na tono prevzete odpadne embalaže, Prav tako pa bo zavrnilo račun (delno ali v celoti), če bo iz dokumentacije razvidno, da obdelava ni bila izvedena v skladu s predlagano uredbo in predpisi, ki urejajo odpadke. S plačilom zneska izvajalcu obdelave ima Republika Slovenija pravico zahtevati vračilo začasno kritih stroškov ravnanja z odpadno embalažo od družb za ravnanje z odpadno embalažo, ki odpadne embalaže niso prevzele, in sicer v višini plačanih stroškov in upoštevajoč obveznosti posamezne družbe.

Glede na podatke Inšpektorata RS za okolje in prostor je na lokacijah izvajalcev javne službe okoli 9.060 ton komunalne odpadne embalaže. Glede na te podatke lahko do konca tega leta pričakujemo skupno količino komunalne odpadne embalaže okoli 30.000 ton. Ob predpostavki, da družbe ne bodo povečale intenzivnosti prevzemanja komunalne odpadne embalaže je ocenjeni strošek prevzema pri izvajalcih javne službe in obdelave teh odpadkov 3,5 mio evrov.

Celotno sporočilo je na voljo TU.

* * *


< ZOS V MNENJU DS PODAL NESTRINJANJE K PREDLOGU NOVELE ZAKONA O SOCIALNO VARSTVENIH PREJEMKIH