23.05.2014 Starost: 6 let

59. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 5. 2014 - Vlada RS je na 59. redni seji med drugim sprejela predloga novele Zakona za uravnoteženje javnih financ ter obravnavala poročilo o uresničevanju Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013.


Predlog novele Zakona za uravnoteženje javnih financ
Temeljni cilj, ki ga želi predlagatelj doseči s spremembo ZUJF, je odprava neskladnosti zakona z Ustavo Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam. Za ustavno nedopustno je Ustavno sodišče RS izreklo rešitev, po kateri preneha pogodba o zaposlitvi javnim uslužbenkam kot ženskim zavarovankam, ki še niso izpolnile enakih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, kot so veljali za moške zavarovance. Poglavitna rešitev predloga zakona z izenačitvijo pogojev za prenehanje pogodbe o zaposlitvi za oba spola, izenačuje položaj javnih uslužbenk kot ženskih zavarovank s položajem, ki ga imajo javni uslužbenci kot moški zavarovanci in na ta način odpravlja ugotovljeno neskladnost z Ustavo Republike Slovenije.

Ostali cilji ostajajo enaki, kot so bili ob sprejemu ZUJF:
Ukrep prenehanja pogodbe o zaposlitvi ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine brez zmanjšanja sledi cilju kadrovskega prestrukturiranja oziroma vzpostavitve ugodne starostne strukture javnih uslužbencev in spodbujanja dostopa do zaposlitve z boljšo medgeneracijsko porazdelitvijo. Določba, ki se nanaša na prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnih uslužbencev, zasleduje tudi cilj obvladovanja javnofinančnih izdatkov.

Med cilje, ki jih je Vlada Republike Slovenije zasledovala s predlagano ureditvijo, je vsekakor treba uvrstiti uresničevanje ciljev socialne politike oziroma politike zaposlovanja. Glede na proračunske zahteve ni možno ustvarjati novih delovnih mest v javnem sektorju. S predlagano rešitvijo se tako vzpostavlja stanje, ko bo olajšano zaposlovanje mladih.

Med cilji je tudi vzpostavljanje medgeneracijskega ravnovesja in prenosa izkušenj s starejših na mlajše, kakor tudi izmenjave znanja med generacijami, s čimer se dolgoročno zagotavljajo kvalitetnejše storitve javnega sektorja.

Nenazadnje pa je cilj predlagane ureditve tudi preprečitev morebitnih sporov o sposobnosti zaposlenega za opravljanje dela po določeni starosti.

Kot je v svoji odločbi ugotovilo Ustavno sodišče Republike Slovenije, je določba zakona glede pogojev prenehanja pogodbe o zaposlitvi za javne uslužbenke v neskladju z Ustavo Republike Slovenije, zaradi česar je treba na novo določiti pogoje za prenehanje pogodbe o zaposlitvi javnim uslužbenkam. Hkrati se predlaga tudi prenehanje uporabe enajstega odstavka 429. člena ZPIZ-2, ki je posegla v 188. člen ZUJF.

Ustavno sodišče Republike Slovenije je ugotovilo neskladje z Ustavo Republike Slovenije tudi v delu, ki se nanaša na 246. člen ZUJF, kolikor se nanaša na javne uslužbenke. Ker pa je 246. člen ZUJF vključen v prehodne določbe in je urejal le vprašanje prenehanja pogodb o zaposlitvi za javne uslužbence, ki so ob uveljavitvi ZUJF izpolnjevali določene pogoje, ga danes ni možno neposredno uporabiti, saj sedaj pokriva to materijo 188. člen ZUJF. Zaradi navedenega je predvidena rešitev v prehodni določbi, kjer se določa, da ne glede na določbo tretjega odstavka 246. člena ZUJF in tretjega odstavka 188. člena ZUJF, lahko javnim uslužbenkam, ki so sklenile dogovor o nadaljevanju delovnega razmerja pogodba o zaposlitvi preneha veljati, ko izpolnijo pogoje iz 1. člena predloga zakona.

Poročilo o uresničevanju Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013
Vlada RS je ob sprejemu Načrta izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami naložila Upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo, da v sodelovanju z nosilci posameznih nalog pripravi tudi poročilo o opravljenih nalogah in z njim seznani Vlado RS. Poročilo je narejeno na podlagi prispevkov nosilcev posameznih nalog iz Načrta izvajanja Nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za leto 2013. Naloge iz tega načrta so pri svojem delovanju upoštevali ministrstva in njihovi organi v sestavi, nevladne organizacije, ki skladno s predpisi delujejo v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ter občine pri sprejemanju svojih programov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Kljub finančnim in drugim omejitvam je bila opravljena večina načrtovanih nalog (več kot 85 %), tudi zato, ker so navedeni deležniki svoje naloge načrtovali stvarno in upoštevali finančne omejitve.

* * *


< ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE NA MF NASLOVILO VPRAŠANJA GLEDE NAKAZILA POMOČI PRIZADETIM V POPLAVAH NA OBMOČJU BALKANA