23.10.2015 Starost: 7 let

59. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 23. 10. 2015 - Vlada RS se je na 59. redni seji med drugim seznanila z informacijo o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju ter z informacijo Ministrstva za javno upravo v zvezi z napredkom pri izvajanju dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v delu, ki se nanaša na znižanje stroškov za delovanje občin, prav tako je pripravila Poročilo v zvezi z znižanjem stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir in ga poslala Odboru DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo. Vlada je sprejela dopolnitve Uredbe o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih, uredbe o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov ter mnenje Vlade RS o zahtevi Varuha človekovih pravic RS za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v zvezi z 28. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.


Informacija o poteku pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju
Vlada RS pooblašča širšo vladno pogajalsko skupino za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja. O dokončni vsebini dogovora o ukrepih na področju stroškov dela v javnem sektorju odloči vlada.

Na zadnji seji pogajalske komisije dne 19. 10. 2015 je sindikalna stran predstavila svoj pogajalski predlog kot odgovor na predlog ukrepov, ki jih je sprejela vlada na seji dne 16. 10. 2015. Iz predloga ukrepov sindikalne strani izhaja, da naj bi se z mesecem marcem 2016 sprostila plačna lestvica, v celoti naj bi se izplačal regres za letni dopust (v višini minimalne plače, kot to sicer določa Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1), premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja (KPDZ) za javne uslužbence pa naj bi se v letu 2016 v prvih šestih mesecih izplačevale v višini 70% polne premije, v drugi polovici leta pa v višini 80 oziroma 90% polne premije. Za leto 2017 je sindikalna stran predlagala sprostitev premij KDPZ v celoti, poleg tega pa tudi delno sprostitev ukrepov, ki se nanašajo na izplačevanje delovne uspešnosti.

Uveljavitev zadnjega predloga ukrepov sindikalne strani bi pomenila, skupaj z ocenjenimi učinki za napredovanja, povečanje mase sredstev za stroške dela v letu 2017 glede na leto 2015 za 8,3%, medtem ko bi uveljavitev zadnjega predloga vladne strani pomenila povišanje te mase za 5,7%.

Informacija v zvezi z napredkom pri izvajanju dogovora o višini povprečnine za leto 2015 v delu, ki se nanaša na znižanje stroškov za delovanje občin
Ministrstva nadaljujejo z realizacijo predvidenih aktivnosti za znižanje stroškov delovanja občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, dalje ministrstva nadaljujejo tudi z iskanjem dodatnih aktivnosti za znižanje stroškov občin oziroma odprave ugotovljenih administrativnih ovir, ki jih sporočijo Ministrstvu za javno upravo.

Ministrstvo za javno upravo je v skladu s sklepom vlade, sprejetim 22. 1. 2015, doslej trikrat poročalo Vladi o pripravi prioritetnih sistemskih sprememb predpisov, ki se nanašajo na znižanje stroškov delovanja občin oz. odpravo administrativnih ovir. V skladu z navedenim sklepom ministrstvo nadaljuje svojo koordinativno vlogo z resorji, ki so odgovorni za pripravo sprememb predpisov za zniževanje stroškov občin.

Vlada je na svoji 41. redni seji 12. 6. 2015 sprejela tretje poročilo, na osnovi katerega je pripravljeno tokratno poročilo izvajanja obvez ministrstev. Ministrstvo za javno upravo ugotavlja, da je stanje pri izvedbi predpisov za znižanje stroškov občin naslednje:

1. uveljavljene so bile spremembe naslednjih predpisov oziroma omogočeni prihranki:

 • MF: Enotni zakladniški račun, Pravilnik o postopkih za izdajo soglasja k zadolževanju občin, Uporaba sistema MFERAC;
 • MOP: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, Zakon o vodah;
 • MDDSZ: Zakon o socialnem varstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu
 • MO: Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom, Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih gasilnih aparatov

2. Spremembe predpisov, za katere bo rok za uveljavitev potekel do konca leta:

 • MJU: Zakon o javnih naročilih, Zakon o splošnem upravnem postopku
 • MIZŠ: Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
 • MF: Zakon o javnih financah
 • MOP: Uredba o odlagališčih odpadkov
 • MO: Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč
 • MK: Zakon o knjižničarstvu, Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo
 • MP: Zakon o sodnih taksah
 • MGRT: Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter o urejanju pokopališč
 • MZ: Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev

Več o sprejetih sklepih Vlade Rs si preberite TU.

* * *


< ZOS POZIVA K NADALJEVANJU POGAJANJ