15.10.2015 Starost: 7 let

56. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 14. 10. 2015 - Vlada RS je na 56. redni seji med drugim sprejela Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije, novelo Uredbe o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike in novelo Uredbe o regionalnih razvojnih programih ter se seznanila s poročilom o izvedenih aktivnostih ob prvem prihodu večjega števila migrantov v Slovenijo in s predlogi o nadaljnjih nujnih aktivnostih.


Predlog zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije
Sedanje gospodarjenje z gozdovi v lasti Republike Slovenije (RS) temelji na koncesijah za izkoriščanje gozdov, ki so bile leta 1996 podeljene brez javnega razpisa za 20 let gozdarskim izvajalskim podjetjem. Ta so nastala iz nekdanjih gozdnih gospodarstev in so te gozdove upravljala pred uveljavitvijo Zakona o gozdovih leta 1993. Dvajsetletna koncesijska razmerja za večji del gozdov v lasti RS potečejo 30. 6. 2016.

Predlog Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti RS predvideva spremembo ureditve gospodarjenja z gozdovi v lasti RS tako, da se ustanovi nova gospodarska družba in se omogoči prenos upravljanja teh gozdov v poslovno okolje, v katerem bo mogoče doseganje boljšega poslovnega izida. Družba bo upravljala gozdove, ki so v lasti RS in s katerimi zdaj gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov (Sklad). Z ustanovitvijo nove družbe se zagotovi večja učinkovitost njihovega upravljanja in izboljša dosedanja ureditev, ki izhaja iz omejitev pristojnosti javnega zavoda.

Družba, ustanovljena na podlagi sprejetega zakona bo prodajala les sama za svoj račun. Sečnja in spravilo lesa v državnih gozdovih bosta še vedno omogočena tudi gospodarskim družbam, ki zdaj izvajajo koncesijo v teh gozdovih kot tudi drugim gospodarskim subjektom, ki opravljajo storitve izkoriščanja gozdov, ter usposobljenim in opremljenim hribovskim in gorskim kmetom. Enakopravne možnosti vsem zainteresiranim bodo zagotovljene s postopki javnih naročil za opravljanje del v državnih gozdovih. Cilj gospodarske družbe je upravljanje gozdov v lasti RS v skladu z načeli preglednosti, učinkovitosti in odgovornosti pri upravljanju državne lastnine ter skladno s cilji Nacionalnega gozdnega programa, veljavno zakonodajo in načrti za gospodarjenje z gozdovi.

Nova gospodarska družba bo za pravico do upravljanja gozdov v lasti RS kot namenski prihodek državnega proračuna RS plačevala delež od prihodkov, doseženih pri prodaji lesa. Edina družbenica nove gospodarske družbe je RS in ni možnosti vstopa novih družbenikov. Družba za gozdove v lasti RS pridobi le pravico do gospodarjenja, gozdovi pa ostajajo v lasti Republike Slovenije.

Več si preberite TU.

* * *


< KOHEZIJSKE NOVICE MESECA SEPTEMBRA