20.12.2019 Starost: 2 let

55. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 19. 12. 2019 - Vlada RS je na svoji 55. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah ter izdala Uredbo o metodologiji za določitev razvitosti občin. Vlada je določila tudi besedilo predloga Resolucije o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030 (NPVO 2020-2030) in izdala Uredbo o namenitvi dela dohodnine za donacije ter Uredbo o spremembi Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO). Sprejete so bile tudi dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju in sklep v zvezi s plačili za nezakonito odložene odpadke, ki so posledica nelegalnih prehodov meje. Vlada RS je sprejela tudi Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto 2020 in Program financiranja proračuna Republike Slovenije za leto 2020 ter določila cene objav in preklicev v Uradnem listu Republike Slovenije za leto 2020. Sprejela je tudi Poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji za obdobje 2016-2018, Uredbo o izvajanju Uredbe (EU) o evropski državljanski pobudi ter odgovora na poslanski vprašanji v zvezi z žičniško infrastrukturo in z izvajanjem projektov kohezijske politike. Prav tako pa je sprejela sklep o ustanovitvi Delovne skupine vlade za pripravo strokovnih podlag za pripravo Resolucije o nacionalnem programu izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji (ReNPIO) za obdobje od 2021 do 2030 ter spremembo Sklepa o imenovanju Skupine za usklajevanje predpisov s področja plač in za pogajanja z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja.


Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah o vodah
S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode, in sicer z vidika namena porabe sredstev tega sklada. Predlagana sprememba omogoča jasnejšo opredelitev, kaj je v zvezi z vodno infrastrukturo mogoče financirati iz Sklada za vode. Predlog zakona omogoča tudi financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči, in sicer s ciljem odvrnitve neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. Trenutni sistem financiranja interventnih del oziroma izrednih ukrepov namreč ne omogoča takojšnje zadostne izvedbe potrebnih del za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja.

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah o vodah

S predlaganim zakonom se dopolnjuje in spreminja določba Sklada za vode, in sicer z vidika namena porabe sredstev tega sklada. Predlagana sprememba omogoča jasnejšo opredelitev, kaj je v zvezi z vodno infrastrukturo mogoče financirati iz Sklada za vode. Predlog zakona omogoča tudi financiranje izvedbe izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in izrednih ukrepov po naravni nesreči, in sicer s ciljem odvrnitve neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja. Trenutni sistem financiranja interventnih del oziroma izrednih ukrepov namreč ne omogoča takojšnje zadostne izvedbe potrebnih del za odvrnitev neposredne nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali premoženja.

Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–2030
Resolucija vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge na področju varstva okolja, ohranjanja narave in upravljanja z vodami in celovito obravnava vse dele okolja. Resolucija zlasti, in sicer na podlagi ocene stanja vseh delov okolja, določa cilje in ukrepe za doseganje ciljev. NPVO 2020-2013 je izdelan z namenom, da se z njim zaradi doseganja okoljske vizije - »Ohranjena narava in zdravo okolje v Sloveniji in zunaj nje omogočata kakovostno življenje kakovostno življenje sedanjim in prihodnjim generacijam« - opredelijo usmeritve, cilji, naloge in ukrepi deležnikov varstva okolja.

Uredba o namenitvi dela dohodnine za donacije
Oktobra 2019 je bila zaradi uveljavitve Zakona o nevladnih organizacijah (ZNOrg) sprejeta novela Zakona o dohodnini (ZDoh-2-V), s katero se spreminja tudi ureditev namenitve dela dohodnine za donacije. ZNOrg celovito ureja področje nevladnih organizacij in določa status nevladnih organizacij v javnem interesu, tej ureditvi pa sledi tudi nova ureditev 142. člena ZDoh-2. Skladno s to spremembo je bilo treba pripraviti novo uredbo.

Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (MEDO)
V uredbi se zaradi nadgradnje informacijskega sistema varstva okolja (IJSVO) poročevalski rok iz Operativnega programa oskrbe s pitno vodo podaljša do konca leta 2021.

Več si preberite TU.

* * *


< POROČANJE PREMOŽENJSKEGA STANJA PO NOVEM NA PORTALU e UPRAVE