09.10.2015 Starost: 7 let

55. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 8. 10. 2015 - Vlada RS je na 55. redni seji med drugim sprejela spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 in dodelila sredstva za popotresno obnovo objektov v Posočju. Prav tako pa je Vlada RS potrdila Statistično poročilo o javnih naročilih, oddanih v letu 2014 in imenovala nove člane Odbora za spremljanje Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.


Spremembe Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020
S spremembami Odloka o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020 se spreminja oziroma dopolnjuje razrez sredstev po treh prednostnih naložbah. Spremembe Odloka bo vlada objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.

Vlada RS je na predlog Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko 9. 7. 2015 sprejela Odlok o izvedbenem načrtu Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2014–2020, 3. 8. 2015 pa njegovo prvo spremembo. Od objave spremembe odloka je na podlagi predlogov posameznih resorjev ter nadaljnjih usklajevanj z neposrednimi proračunskimi uporabniki prišlo do določenih sprememb v izvedbenem načrtu, in sicer se pri posameznih prednostnih oseh oziroma prednostnih naložbah razporejajo sredstva z evidenčnega računa SVRK na evidenčne račune posameznih ministrstev. Na delu že predhodno dodeljenih sredstev pa se spreminja dinamika črpanja sredstev po posameznih letih.

Prerazporejajo se sredstva na prednostnih naložbah: 2.2 Krepitev aplikacij IKT za e-upravo, e-učenje, e-vključenost, e-kulturo in e-zdravje; 9.1 Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti in 11.1 Naložbe v institucionalno zmogljivost ter v učinkovitost javnih uprav in javnih storitev na nacionalni, regionalni in lokalni ravni za zagotovitev reform, boljše zakonodaje in dobrega upravljanja.

Na podlagi prejetih projektov je bila dinamika porabe sredstev usklajena tudi na prednostnih oseh 6. Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti; 8. Spodbujanje zaposlovanje in transnacionalna mobilnost delovne sile; 9. Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine in 10. Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost.

Spremembe Odloka so dostopne TU.

Več o sprejetih sklepih Vlade RS si lahko preberete TU.

* * *


< O PRORAČUNIH ZA PRIHODNJI DVE LETI TUDI KOMISIJA DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC