16.12.2019 Starost: 3 let

54. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 13. 12. 2019 - Vlada RS je na svoji 54. redni seji med drugim določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in izdala Uredbo o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Seznanila se je tudi s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca septembra 2019 in sprejela predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji. Prav tako pa je sprejela Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020 ter odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča.


Predlog Zakona o finančni razbremenitvi občin
S predlaganim zakonom se ureja zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.

Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino
Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino (uredba) je bila izdana v letu 1994 ter kasneje večkrat spremenjena in dopolnjena, nazadnje v letu 2012 zaradi sprejema Zakona za uravnoteženje javnih financ.

Poročilo o izvajanju evropske kohezijske politike 2014–2020 v obdobju od januarja 2014 do konca septembra 2019

Vlada se je seznanila s Poročilom o izvajanju evropske kohezijske politike v obdobju od januarja 2014 do konca septembra 2019 in Poročilom o izvajanju akcijskega načrta za pospešitev črpanja sredstev iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Dokumenta bo vlada poslala Državnemu zboru RS.

Predlog o nacionalnem vložku za izvedbo projekta »Evropska prestolnica kulture 2025« v Sloveniji
Vlada bo ob pripravi sprememb proračuna za leto 2021 in ob pripravi proračunov za leta 2022 do leta 2026 za posamezne razvojno usmerjene projekte in projekte javne kulturne infrastrukture Evropske prestolnice kulture 2025 načrtovala sredstva v višini 10 milijonov EUR.

Sklep o določitvi cene za osnove vodnih povračil za rabo vode, naplavin in vodnih zemljišč za leto 2020

Vodno povračilo predstavlja obveznost plačila imetnikov vodne pravice za povrnitev stroškov rabe vode, ki jih povzročajo imetniki vodnih pravic s posebno rabo vode po različnih namenih. Namen vodnega povračila je nadomestiti stroške, ki so povzročeni z obremenjevanjem voda, po načelu, da stroške nosi njihov povzročitelj. Vodno povračilo ima naravo okoljske dajatve za rabo naravne dobrine in pomeni ekonomski ukrep varstva okolja, ki spodbuja učinkovito rabo naravne dobrine tako, da imetnike vodne pravice za posebno rabo vode obremenimo s plačilom vodnega povračila tako, da pokrivajo vsaj del stroškov obremenjevanja voda.

Odgovor na poslansko vprašanje v zvezi z nadomestilom za uporabo stavbnega zemljišča
Pravni akt, ki občine zavezuje k odmeri NUSZ je Zakon o stavbnih zemljiščih (ZSZ-84), ki v prvem odstavku 6. člena določa, da NUSZ določi občinski svet, v skladu z dogovorom o usklajevanju meril za določanje območij, na katerih se plačuje nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča in meril za določanje višine tega nadomestila. Občine morajo pri določanju višine točke upoštevati načelo sorazmernosti in nearbitrarnosti, kar pomeni, da morajo višino točke določiti tako, da uporaba izbranih kriterijev prestane preizkus razumnosti tako, da do konca izpelje logiko, ki upravičuje razlikovanje. To pomeni, da mora višina obveznosti biti v razumnem sorazmerju z ugodnostmi, ki jih prinašajo po izbranih kriterijih razlikovanja določene značilnosti stavbnega zemljišča.

Več si lahko preberete TU.

 

* * *


< 53. REDNA SEJA VLADE RS