29.10.2009 Starost: 12 let
Kategorija: Novice

51. REDNA SEJA VLADE

Ljubljana, 29. 10. 2009 – Na 51. redni seji je Vlada RS med drugim obravnavala spremembo Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, predlog novele Zakona o prostorskem načrtovanju, predlog Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije in informacijo o položaju državnega proračuna Republike Slovenije do proračuna Evropske unije.Sprememba Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov

Spremembe tega zakona predstavljajo prvi korak k uresničevanju ciljev aktivne zemljiške politike. Cilj predloga zakona je njegova uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS in zagotovitev učinkovitejšega delovanja ter načina upravljanja sklada tako, da bo imel v prihodnje še posebej pomembno vlogo pri izvajanju aktivne zemljiške politike. Po novem bo lahko sklad namenil presežek prihodkov nad odhodki razvoju svoje dejavnosti in za pokrivanje obveznosti iz naslova odškodnin za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo.

Predlog zakona predvideva dokončno ureditev evidence nepremičnin, ki so v lasti države, občinam v katerih ležijo gozdovi v lasti RS, pa namenja del sredstev pridobljenih iz donosa koncesijske dejavnosti s področja gozdarstva. Predlog ureja tudi dokončanje prenosov nezazidanih stavbnih zemljišč na občine in omogoča neodplačne prenose dodatnih nezazidanih stavbnih zemljišč na občine v primerih, ko se zasleduje javni interes oziroma v teh primerih omogoča tudi sklepanje neodplačnih pogodb o stavbni pravici, stvarni služnosti in soglasij.

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju

Predlagani zakon spreminja in dopolnjuje nekatere določbe Zakona o prostorskem načrtovanju, ki urejajo postopke priprave občinskih prostorskih načrtov z namenom, da se odpravijo problemi, ki se v teh postopkih pojavljajo v praksi zaradi nekaterih neustreznih določb veljavnega zakona in s tem omogoči čim hitrejšo pripravo novih občinskih prostorskih načrtov. Manjše spremembe in dopolnitve se zaradi čim večjega poenotenja postopkov priprave vseh prostorskih aktov nanašajo tudi na posamezne določbe zakona, ki urejajo pripravo drugih prostorskih aktov.

S predlaganim zakonom se spreminja tudi rok, do katerega morajo občine zaključiti postopke priprave sprememb in dopolnitev še veljavnih prostorskih sestavin občinskih planskih aktov tako, da se podaljšuje za več kot leto dni, kar bo občinam omogočalo dokončanje že začetih postopkov.

* * *


< SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO IN ŠPORT - SPREMEMBE ZAKONA O VRTCIH