04.09.2015 Starost: 7 let

51. REDNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 4. 9. 2015 - Vlada RS je na 51. redni seji sprejela sklep o ustanovitvi Odbora za spremljanje Programa razvoja podeželja RS ter sklep o ustanovitvi medresorsko delovno skupino za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi.


Odbor za spremljanje Programa razvoja podeželja RS
Na podlagi evropske zakonodaje mora država članica imenovati Odbor za spremljanje. Vlada RS je s sklepom imenovala Nadzorni odbor za PRP 2007 – 2013 in Odbor za spremljanje za PRP 2014 – 2020.


Glavne naloge Odbora za spremljanje PRP 20142020 so zlasti pregled izvajanja PRP 2014–2020 in napredka pri doseganju ciljev (preko finančnih podatkov in kazalnikov), potrjevanje letnih poročil, najmanj enkrat letno pa mora biti Odbor za spremljanje PRP 2014–2002 seznanjen z rezultati vrednotenj v okviru načrta vrednotenja.

Člani Odbora za spremljanje so predstavniki ministrstev in vladnih služb, ekonomskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij, ki delujejo na področju razvoja podeželja, ter lokalnih skupnosti. V njem so zastopani tudi organi in organizacije, zadolžene za varovanje okolja in enakost spolov. Skupaj je v Odboru za spremljanje zastopanih 29 različnih javnih in zasebnih institucij ter organizacij.

Medresorska delovna skupina za pripravo Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi
Dne 28.10.2014 je bila v Uradnem listu EU objavljena Direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva. Glavna cilja Direktive sta zmanjšati odvisnost od nafte in ublažiti negativen vpliv prometa na okolje.


Direktiva med drugim nalaga državam članicam EU, da morajo do 18. novembra 2016 sprejeti »nacionalni okvir politike za razvoj trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju ter za vzpostavitev ustrezne infrastrukture«, ki mora vsebovati:

  • oceno trenutnega stanja in prihodnjega razvoja trga v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju, tudi v zvezi z možnostjo njihove hkratne in kombinirane uporabe, ter vzpostavljanja ustrezne infrastrukture za goriva, pri čemer se, kadar je ustrezno, upošteva tudi čezmejna neprekinjena pokritost in
  • nacionalne cilje v zvezi z razvojem elektro mobilnosti, uporabe vozil na stisnjen in utekočinjen zemeljski plin ter vodika.

Ukrepi na tem področju so lahko različni, zato so v medresorsko delovno skupino vključeni predstavniki:

  • ministrstva za infrastrukturo (energetika, pomorstvo, ceste in cestni promet, letalstvo in trajnostna mobilnost ter finančna in pravna služba),
  • ministrstva za gospodarstvo,
  • ministrstva za finance,
  • ministrstva za okolje in prostor,
  • ministrstvo za javno upravo (za področje lokalnih skupnosti) in
  • službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

* * *


< V PREDLOGU ZAKONA O FUNKCIONARJIH VELIKO NEJASNOSTI