20.05.2019 Starost: 3 let

51. DOPISNA SEJA VLADE RS

Ljubljana, 20. 5. 2019 - Vlada RS je na svoji 51. dopisni seji med drugim odločila, da bo odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, bo država občinam povrnila stroške. K ukrepanju na tem področju je Vlado RS pozvalo Združenje občin Slovenije.


Vlada RS je na dopisni seji odločila, da za odstranitev odloženih odpadkov, ki so posledica nelegalnih prehodov meje, občinam povrne stroške odstranitve teh odpadkov, in sicer  v skladu s predpisom, ki določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Povračilo stroškov odstranitve odpadkov bo koordiniral in izvajal Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). To bo storjeno na podlagi informacije Policije, s katero bo ugotovljena lokacija in vrsta odpadkov z navedbo, da so odpadki nastali kot posledica nezakonitih prehodov državne meje, in zahtevka občine, ustrezno utemeljenega in dokumentiranega. 

Povrnitev stroškov izvede UOIM, ki v dvomu  glede okvirne količine, vrste odpadkov in višine zahtevka občine, za potrditev izplačila zaprosi Ministrstvo za okolje in prostor. Finančna sredstva za odstranitev tako nezakonito odloženih odpadkov se zagotovijo z razporeditvijo sredstev splošne proračunske rezervacije.

* * *


< REZULTATI IZBORA OBČIN ZA PRIDOBITEV BONA V OKVIRU DRUGEGA JAVNEGA RAZPISA IZ NASLOVA WIFI4EU POBUDE